Obowiązek informacyjny – klauzula ogólna

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Niniejsza klauzula zawiera informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych. Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności statutowej. Celem niniejszej klauzuli jest poinformowanie Pani/Pana, w jakich sytuacjach przetwarzamy Pani/Pana dane, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Pani/Panu prawach, a także o sposobie w jaki może Pani/Pan te prawa egzekwować. 

Niniejsza klauzula zawiera informacje o tym, w jaki sposób Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (zwany dalej: Związek) przetwarza bądź będzie przetwarzać dane osobowe:

  • nadawców i adresatów korespondencji – osób kontaktujących się ze Związkiem w celu załatwiania różnych spraw oraz osób, z którymi kontaktuje się Związek
  • kontrahentów oraz osób wyznaczonych do kontaktu przez kontrahentów Związku
  • uczestników wydarzeń organizowanych przez Związek.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Z administratorem można kontaktować się:
- listownie: Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
- mailowo: office@pg.edu.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy lub będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
- w związku z realizacją zadań statutowych Związku wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy, statutu Związku oraz innych aktów wewnętrznych Związku
- w związku z realizacją umowy (w tym wolontariatu), której są Państwo stroną (art. 6 ust.1 lit. b RODO) lub to podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia z Państwem umowy
- z wykonywaniem przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e)
- z realizacją czynności wynikających naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 lit. f RODO), np. takich jak rozpowszechnianie wiedzy poprzez uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Związek, dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, w tym prowadzenie z Państwem korespondencji.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (sądy, policja itp.) oraz nasi kontrahenci, którzy w związku z realizacją dla nas usług będą przetwarzać Państwa dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartych wcześniej z nami umów.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane nie dłużej jednak niż:
- wynika to z przepisów prawa,
- lub terminów wynikających z zawartej z Państwem umowy (jeżeli taka została zawarta),
- lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu (gdy podstawa przetwarzania została oparta o nasz prawnie uzasadniony interes),
- lub do momentu cofnięcia zgody (jeśli przetwarzanie było oparte na zgodzie).

Prawa osób, których dotyczą dane

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • prawo do cofnięcia zgody w sytuacji gdy przetwarzanie było oparte na zgodzie
  • prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub zostały nam przekazane od podmiotu, który Państwo reprezentują lub osoby działającej w Państwa imieniu.