Statut

POSTANOWIENIA  WSTĘPNE

Art. 1

 1. Związek Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita, zwany w dalszym ciągu niniejszego Statutu „Związkiem” jest związkiem gdańskich uczelni publicznych w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) stosowanego do niniejszego Związku na podstawie art. 203 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1669).

 2. Związek tworzą: Gdański Uniwersytet Medyczny, zwany dalej „GUMed”, Politechnika Gdańska, zwana dalej „PG”, oraz Uniwersytet Gdański, zwany dalej „UG”, zwane dalej uczelniami uczestniczącymi.

 3. Uczelnie uczestniczące są niezależne w zakresie swojego dotychczasowego działania i pozostają autonomiczne we wszystkich sferach swojej działalności.

 4. Siedzibą Związku jest Gdańsk.

 5. Związek posiada osobowość prawną.

 6. Symbolami Związku są godło i pieczęć, które zawierają nazwę „Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita”. Na symbolach Związku oraz w pismach i dokumentach wystawianych i składanych przez Związek w formie papierowej i elektronicznej, a także na jego stronach internetowych używa się nazwy „Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita”. Wzory symboli określa załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. Symbole Związku są znakami prawnie zastrzeżonymi.

 7. Nazwa związku w języku angielskim brzmi: „Fahrenheit Union of Universities in Gdańsk”. Związek używa nazwy skróconej w języku polskim oraz angielskim - „FarU”.

 8. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i formie określonej w art. 9 ust. 7.

 9. Związek dopuszcza możliwość przystąpienia do niego innych uczelni publicznych, po wyrażeniu zgody przez Senaty uczelni uczestniczących – założycieli. W takim przypadku poszerzenie składu Związku będzie wymagało decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

 10. Związek posiada system identyfikacji graficznej, m.in. Księgę Znaku, Logotyp. Uczelnie uczestniczące w swojej identyfikacji graficznej mogą obok własnych elementów identyfikacji używać elementów systemu identyfikacji graficznej Związku.

Art. 2

 1. Zadaniem Związku jest przede wszystkim optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni uczestniczących.

 2. Związek obok dopuszczalnych prawem sfer działalności może realizować zadania określone w art. 28 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.),  w tym poprzez:

  1. analizy zasobów i potencjału wspólnej działalności uczelni uczestniczących;

  2. opracowania założeń i scenariuszy federalizacji uczelni;

  3. proponowania rozwiązań wspierających wspólne kształcenie doktorantów;

  4. prowadzenia wspólnej polityki promocyjnej i rankingowej, zwłaszcza na arenie międzynarodowej;

  5. koordynacji działalności wydawniczej;

  6. wyrażania opinii i reprezentowania wspólnych interesów uczelni uczestniczących wobec administracji państwowej, samorządowej oraz inicjatyw ustawodawczych;

  7. innych działań służących optymalizacji wykorzystania zasobów i wspierających działania integracyjne uczelni uczestniczących- na podstawie powierzenia zadań przez uczelnie uczestniczące.

Art. 3

Związek współpracuje z innymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą, instytucjami naukowymi, rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami gospodarczymi i społecznymi.

USTRÓJ ZWIĄZKU

Art. 4

 1. Kolegialnym organem uchwałodawczym jest Zgromadzenie Związku kierowane przez Przewodniczącego Związku.

 2. Przewodniczący reprezentuje Związek. Przewodniczący jest uprawniony do składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Związku.

 3. Jednoosobowym organem zarządzającym jest Dyrektor Związku.

 4. Dyrektora powołuje na okres dwuletniej kadencji Zgromadzenie Związku spoza swojego grona większością 2/3 głosów. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania.

 5. Dyrektor może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów.

 6. W sytuacji określonej w ust. 5 niezwłocznie przeprowadza się wybory nowego Dyrektora Związku, który pełni tę funkcję do dnia upływu kadencji aktualnego Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.

 7. Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia, powołuje i odwołuje Zastępcę Dyrektora. Dyrektor określi zakres zadań Zastępcy. Dyrektor i Zastępca Dyrektora działają w oparciu o pełnomocnictwa.

Art. 5

 1. Zgromadzenie Związku tworzą rektorzy i przewodniczący rad uczelni uczestniczących.

 2. W posiedzeniach Zgromadzenia Związku mogą uczestniczyć z głosem doradczym kanclerz i kwestor (dyrektor finansowy) każdej uczelni uczestniczącej oraz osoby zaproszone przez Zgromadzenie.

 3. Przewodniczącym Związku jest rektor uczelni uczestniczącej. Kadencja Przewodniczącego jest dwuletnia. W pierwszej kadencji Przewodniczącym Związku jest rektor PG, następnie rektor GUMed i UG. Kadencja kolejnego Przewodniczącego rozpoczyna się każdorazowo z dniem 1 września przypadającego na rok objęcia kadencji.

 4. Utrata funkcji rektora lub przewodniczącego rady uczelni powoduje wygaśnięcie mandatu w Zgromadzeniu Związku.

 5. W przypadku wygaśnięcia mandatów, o których mowa w ust.4, skład Zgromadzenia uzupełnia się automatycznie o nowo powołane na te funkcje osoby w uczelniach uczestniczących.

Art. 6

 1. Do kompetencji Zgromadzenia Związku należy:

  1. formułowanie rekomendacji dla Dyrektora w zakresie wykonywania przez niego zadań;

  2. uchwalanie statutu i zmian statutu;

  3. monitorowanie gospodarki finansowej związku poprzez opiniowanie planu rzeczowo-finansowego oraz zatwierdzanie sprawozdania z jego wykonania oraz sprawozdania finansowego;

  4. podejmowanie decyzji o nabywaniu przez Związek mienia o wartości przekraczającej 100 000 złotych;

  5. przeprowadzanie oceny funkcjonowania Związku;

  6. zatwierdzanie regulaminu Zgromadzenia Związku oraz regulaminu organizacyjnego Związku.

  7. określanie formy organizacyjno-prawnej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą Związku

  8. podejmowanie decyzji w pozostałych sprawach dotyczących realizacji zadań Związku oraz dopuszczalnych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Uchwały określone w ust. 1 zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa lub statut stanowi inaczej. Bezwzględna większość głosów jest wówczas, gdy liczba głosów „za” jest większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W przypadku równej liczny głosów głosowanie powtarza się.

Art. 7

Dyrektor wykonuje między innymi następujące zadania:

 1. wdraża rekomendacje Zgromadzenia i realizuje powierzone przez nie zadania;

 2. reprezentuje Związek w porozumieniu z  Przewodniczącym;

 3. zarządza Związkiem;

 4. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Związku;

 5. prowadzi gospodarkę finansową Związku, w tym sporządza plan rzeczowo-finansowy oraz opracowuje sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdanie finansowe.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW

Art. 8

 1. Posiedzenia Zgromadzenia Związku przygotowuje i zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 uczelni uczestniczących.

 2. Posiedzenia Zgromadzenia Związku odbywają się co najmniej trzy razy w roku.

 3. Obrady są protokołowane. Protokół jest przedkładany członkom organu do zatwierdzenia najpóźniej na następnym posiedzeniu.

 4. Projekt porządku obrad przygotowany przez Przewodniczącego przyjmowany jest przez Zgromadzenie Związku na początku posiedzenia.

 5. Zasady organizacji pracy Zgromadzenia Związku, w tym tryb prowadzenia obrad, określa regulamin Zgromadzenia Związku, przygotowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zgromadzenie Związku.

 6. Obsługę Zgromadzenia Związku zapewnia Uczelnia uczestnicząca, której rektor sprawuje funkcję Przewodniczącego Związku Uczelni.

MAJĄTEK I FINANSOWANIE ZWIĄZKU

Art. 9

 1. Majątek Związku stanowi mienie przekazane przez uczelnie uczestniczące w celu wykonywania zadań statutowych, mienie wytworzone, nabyte, uzyskane w drodze darowizny.

 2. Działalność Związku jest finansowana przede wszystkim ze środków przekazanych przez uczelnie uczestniczące, przychodów własnych oraz odpłatności za świadczone usługi.

 3. Uczelnie uczestniczące przekazują kwotę po 20.000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w celu wykonywania zadań Związku. Łączna kwota 60.000 zł (słownie:  sześćdziesiąt tysięcy złotych) tworzy fundusz założycielski Związku przeznaczony na utworzenie i funkcjonowanie Związku. Przekazywanie dalszych środków finansowych lub składników majątkowych na rzecz Związku wymaga zatwierdzenia propozycji Zgromadzenia Związku przez Senaty uczelni uczestniczących.

 4. Przychody Związku obejmują między innymi:

  1. środki przekazane przez uczelnie uczestniczące w wysokości proporcjonalnej do otrzymanej przez każdą uczelnię subwencji;

  2. przychody z działalności gospodarczej;

  3. odpłatności za świadczone usługi;

  4. przychody z darowizn, dziedziczenia i zapisów;

  5. środki otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego lub innych instytucji publicznych.

 5. Wysokość środków przekazanych przez uczelnię uczestniczącą wynika z  odrębnej umowy zawartej między Związkiem a uczelnią, po uzyskaniu przez uczelnię zgody swoich organów, zgodnie z przepisami wewnętrznymi.

 6. Związek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznych planów rzeczowo-finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości. Rokiem obrotowym Związku jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2021r.

 7. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w formie wyodrębnionej, w tym prawnie, jednostki organizacyjnej, której formę organizacyjno-prawną określi Zgromadzenie Związku w odrębnej uchwale w zakresie zgodnym z obowiązującym systemem kodów PKD, m.in..:

  1. 5814Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

  2. 7021Z  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

  3. 7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

  4. 8219Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;

  5. 8230Z Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów;

  6. 8560Z Działalność wspomagająca edukację.

 8. Związek może tworzyć fundusze zapasowy, rezerwowy oraz inne, w uchwałach określając wysokość odpisów na każdy z funduszy. Środki przekazane przez Uczelnie w ramach finansowania w danym roku obrotowym, a niewykorzystane w danym roku obrotowym, są przeznaczone do wykorzystania w kolejnych latach obrotowych.

ADMINISTRACJA

Art. 10

 1. Zadania o charakterze administracyjnym, finansowym, gospodarczym, usługowym i technicznym wykonywane są przez administrację Związku lub przez wskazane jednostki administracyjne uczelni uczestniczących.

 2. Strukturę administracyjną Związku oraz zasady działania jednostek organizacyjnych administracji określa regulamin organizacyjny Związku przygotowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zgromadzenie Związku.

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW

Art. 11

 1. Za zatrudnianie pracowników Związku odpowiada Dyrektor, który wykonuje
  w imieniu Pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy.

 2. Decyzja o zatrudnieniu pracownika należy do Dyrektora, za zgodą Przewodniczącego.

LIKWIDACJA ZWIĄZKU

Art. 12

 1. Uchwałę o sposobie likwidacji Związku podejmuje Zgromadzenie Związku większością 2/3 głosów. Uchwała Zgromadzenia Związku określa sposób zaspokojenia wierzycieli oraz podział pozostałego po uregulowaniu zobowiązań mienia Związku. Senaty uczelni uczestniczących podejmują następnie uchwały o likwidacji Związku.

 2. Likwidacja Związku następuje na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w oparciu o uchwały senatów uczelni uczestniczących wskazane w ust. 1.

 3. Likwidacja Związku może nastąpić w szczególności w przypadku:

  1. zmniejszenia  liczby uczelni uczestniczących poniżej trzech;

  2. braku realizacji w ciągu jednego roku akademickiego zadań określonych w art. 2 ust.1 i 2;

  3. wyczerpania środków finansowych i majątku Związku;

  4. braku możliwości prowadzenia działań Związku z powodu braku powołania uprawnionych do tego organów.

 4. W przypadku likwidacji Związku, po zaspokojeniu wierzycieli, pozostały majątek stanie się odpowiednio do źródeł pochodzenia majątkiem uczelni uczestniczącej, która ten majątek przekazała, a majątek nabyty przez Związek z innych źródeł stanie się majątkiem uczelni uczestniczących w częściach równych.

 5. W przypadku wystąpienia uczelni uczestniczącej ze Związku:

  1. nie podlegają zwrotowi niepodzielne składniki majątku przekazane Związkowi, a także składniki majątku wniesione przez uczelnię uczestniczącą, jeżeli ich zwrot uniemożliwi prawidłowa realizację zadań Związku,

  2. zwrócone zostają podzielne składniki majątku wniesione przez występującą uczelnię uczestniczącą pod warunkiem dokonania rozliczenia poniesionych nakładów według aktualnej wartości rynkowej.