Trzy inicjatywy zakwalifikowały się do II etapu konkursu Nagroda FarU!

Komisja konkursowa zapoznała się z nadesłanymi zgłoszeniami i dokonała wyboru trzech inicjatyw, które zakwalifikowały się do II etapu rywalizacji o Nagrodę Uczelni Fahrenheita. Autorów tych inicjatyw czeka prezentacja przed Kapitułą Konkursu - członkami Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, którzy wyłonią Laureata Nagrody.

 

Konkurs organizowany jest po raz pierwszy, a jego celem jest wyróżnienie inicjatyw istotnie oddziałujących na życie społeczności akademickich trzech uczelni tworzących FarU w zakresie organizacyjnym, naukowym bądź dydaktycznym. Nagroda ta może być przyznana raz w roku za innowacyjne działania zrealizowane indywidualnie lub zespołowo przez studentów, doktorantów bądź pracowników w 2022 roku. Inicjatywa powinna również mieć charakter trwały, a więc może być z powodzeniem kontynuowana w przyszłości. 

Zwycięski zespół otrzyma nagrodę finansową w wysokości 9 tys. zł brutto. Regulamin dopuszcza też możliwość przyznania wyróżnień w kwocie 3 tys. zł brutto.

Komisja konkursowa zwróciła szczególną uwagę na wpływ, oddziaływanie i zaangażowanie członków społeczności akademickich Uczelni Fahrenheita już na etapie realizacji danego przedsięwzięcia, nie zaś dopiero w planach kontynuacji.

Łącznie wpłynęło 10 zgłoszeń. Jedno nie spełniło wymogów formalnych i jedno zostało wycofane przez wnioskodawcę, zatem wybór został dokonany spośród 8 kandydatur. 

Do II etapu konkursu „Nagroda Uczelni Fahrenheita” zakwalifikowały się następujące inicjatywy:

1. Bezkontaktowe monitorowanie parametrów życiowych z zastosowaniem obliczeń kwantowych w uczeniu maszynowym

Dla potrzeb zastosowań medycznych niezwykle istotne jest poszukiwanie nowych metod, które umożliwią bezpieczne dla lekarzy monitorowanie oddechu i rytmu krążeniowego u pacjentów. W związku z tym zawiązała się współpraca między Katedrą Systemów Multimedialnych (WETI PG) oraz Kliniką Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii (Wydział Lekarski GUMed), do których dołączył także zespół Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych UG. W efekcie opracowanego rozwiązania naukowo-technologicznego w 2022 r. przeprowadzone zostały badania kliniczne, analizy danych i optymalizacje, dzięki czemu możliwe jest wprowadzenie w przyszłości na rynek medyczny innowacyjnej metody bezkontaktowego monitorowania parametrów życiowych pacjentów.

2. Cykl wykładów „Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej”

Wykłady były organizowane przez naukowców z trzech uczelni na terenie trzech kampusów. Wykładowcy reprezentowali nie tylko tradycyjnie obszary architektury, urbanistyki czy geografii - za sprawą tej inicjatywy przestrzeń publiczna i sposoby jej zagospodarowywania stały się przedmiotem ujęć omawianych przez psychologów, specjalistów od toksykologii środowiska, a także prawników. 

Jednostki zaangażowane w organizację wykładów postanowiły podjąć stałą współpracę w zakresie badań i upowszechniania wiedzy o zdrowej, przyjaznej, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni publicznej. Zainicjowana współpraca stanowi też zalążek współpracy publikacyjnej lub podstawę do przyszłych projektów naukowych w tej dziedzinie.

3. Wystawa: Pionierki. Badaczki. Liderki. Kobiety gdańskiej nauki

Projekt zakładał prezentację przekroju działalności naukowej badaczek związanych z FarU oraz ich wkładu w kształtowanie nauki gdańskiej szerokiej publiczności. To pierwsza próba podjęcia tego tematu w środowisku akademickim i poza nim. 

Intencją organizatorek była inkluzywność wystawy oraz debat. Zadbano o audiodeskrypcję przeznaczoną dla osób niedowidzących oraz tłumaczenie wystawy na j. angielski. Prace są prezentowane na trzech uczelniach i towarzyszą im panele dyskusyjne z udziałem badaczek.

 

Autorów powyższych inicjatyw czeka prezentacja przed Kapitułą Konkursu, którą tworzą członkowie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita. Posiedzenie Zgromadzenia FarU zaplanowano na 31 stycznia br. w budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej. 
 

REGULAMIN KONKURSU