Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla kół naukowych Uczelni Fahrenheita

1. Kto może wziąć udział w konkursie?/ Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs jest organizowany przez Uczelnie Fahrenheita dla studentów oraz doktorantów należących do kół naukowych z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wziąć w nim udział mogą międzyuczelniane koła naukowe lub minimum dwa współpracujące ze sobą koła z różnych uczelni – członków Uczelni Fahrenheita.

2. Co jest celem konkursu?

Celem Konkursu jest przybliżenie idei i misji Związku Uczelni Fahrenheita, promowanie współpracy w kołach naukowych oraz nawiązanie współprac międzyuczelnianych przez studentów i doktorantów.

3. Na czym polega konkurs?

Konkurs polega na zgłoszeniu projektu w jednej z kategorii. Projekty, które wygrają, muszą być zrealizowane w terminie 1.01-30.10.2024 r. 

4. Jakich obszarów/kategorii projekt musi dotyczyć?

W ramach Konkursu można zgłosić projekt w dwóch kategoriach odpowiednio dla projektów o charakterze:

 1. badawczo-naukowym
 2. oddziaływania społecznego

W ramach pierwszej kategorii, tj. projektu o charakterze badawczo-naukowym, można zgłosić projekt w następujących dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych:

 • nauki humanistyczne (archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, studia literackie, kulturoznawstwo i religioznawstwo, studia artystyczne),
 • inżynieria i technologia (architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika, technologia informacyjno-komunikacyjna, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka),
 • nauki medyczne i o zdrowiu (farmakologia i farmacja, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu),
 • nauki rolnicze (leśnictwo, rolnictwo i ogrodnictwo, żywienie i technologia żywności, nauki weterynaryjne, nauki o zwierzętach i rybołówstwo),
 • nauki społeczne (ekonomia i finanse, geografia społeczno-gospodarcza i gospodarka przestrzenna, badania bezpieczeństwa, nauka o komunikacji i mediach, politologia i administracja publiczna, studia zarządzania i jakości, prawo, socjologia, edukacja, prawo kanoniczne, psychologia),
 • nauki przyrodnicze (astronomia, informatyka i informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i pokrewne nauki o środowisku),
 • teologia,
 • sztuka (film i teatr, muzyka, sztuki piękne i konserwacja dzieł sztuki).

W ramach drugiej kategorii, tj. projektu o charakterze oddziaływania społecznego, można zgłosić projekt w następujących obszarach:

 • aktywizacja studenckiego życia kulturalnego lub sportowego, 
 • działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia,
 • działania na rzecz ochrony środowiska,
 • innowacje, nowe technologie,
 • działalność na rzecz środowiska lokalnego,
 • popularyzacja nauki,
 • inne.

5. Czy trzeba zaznaczyć jedną kategorię, jedną dyscyplinę naukową i jeden obszar?

Dla danego projektu należy wybrać jedną kategorię. Można zaznaczyć maksymalnie 3 pola z dziedziny nauki/ dyscypliny naukowej oraz obszaru projektu - w zależności od danej kategorii. 

6. Gdzie wysłać zgłoszenie i co musi w nim być?

Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie  https://faru.edu.pl/pl/mistrzowie-wspolpracy

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwy organizacji, Uczelnie i Wydziały, skład zespołu (w tym adresy e-mail) oraz dane kierownika i opiekuna,
 • imię i nazwisko kierownika / kierowniczki projektu - reprezentanta / reprezentantki zespołu projektowego, dane kontaktowe,
 • okres i miejsce realizacji projektu,
 • innowacyjność projektu, opis i zakres oddziaływania projektu, cel oraz oczekiwane rezultaty,
 • harmonogram projektu,
 • budżet projektu,
 • ocenę ryzyk,
 • opinię opiekuna koła naukowego.

Do zgłoszenia można dołączyć plan promocji oraz graficzne przedstawienie projektu w formie postera (w formacie pdf), za które można otrzymać dodatkowe punkty w procesie oceny zgłoszeń.

7. Co może być projektem?

Forma projektu jest dowolna, nie jest ściśle określona przez regulamin. Może to być na przykład organizacja wydarzenia, nagranie filmu, kampania społeczna, itp. 

8. Do kiedy trzeba wysłać zgłoszenie?

Prace można wysyłać od 16 października do 17 listopada 2023 r.

9. Kiedy, w jaki sposób i gdzie odbędzie się ogłoszenie wyników?

Ogłoszenie wyników odbędzie się najpóźniej 16 grudnia 2023 roku w formie uroczystego spotkania wraz z wręczeniem nagród.
Informacje o terminie i miejscu ogłoszenia wyników zostaną podane z wyprzedzeniem. 

10. Co można wygrać? Jakie są nagrody? Dlaczego warto wziąć udział?

Nagrodą główną jest dofinansowanie do projektu w wysokości do 10 tys. złotych. Za drugie miejsce kwota wynosi 7 tys. zł, a za trzecie 5 tys. zł. Kwoty te są jednakowe dla obu kategorii konkursowych. 
Nagrodą dodatkową jest promocja zwycięskich projektów (miejsca I-III) oraz zwycięskich kół naukowych poprzez kanały komunikacji Uczelni Fahrenheita.

11. Kto ocenia projekty i jakie są kryteria oceny?

Wnioski złożone w konkursie podlegają ocenie kapituły konkursowej. W szczególności ocenie merytorycznej podlega:

 • innowacyjność projektu (max. 20 pkt.)
 • zakres oddziaływania projektu (max. 10 pkt.)
 • analiza ryzyk (max. 10 pkt.)
 • potencjał dla promocji marki Uczelnie Fahrenheita (max. 10 pkt.)
 • realność realizacji harmonogramu (max. 5 pkt.)
 • realność realizacji budżetu (max. 5 pkt.).

Kapituła może przyznać dodatkowe punkty za:

 • współpracę międzyuczelnianą – tylko w przypadku zgłoszeń złożonych przez koła z trzech uczelni (5 pkt.)
 • plan promocji projektu – poprzez plan promocji rozumie się opis celów, kanały komunikacji oraz wykaz działań realizowanych w celach promocyjnych (max. 5 pkt.)
 • poster, graficzne przedstawienie projektu (max. 5 pkt.).

12. Czy współpraca między kołami musi być stała, czy może być nawiązana tylko na czas trwania projektu? 

Współpraca może zostać nawiązana tylko na czas trwania projektu.

13. Czy Uczestnik może zgłosić kilka projektów?

Nie, każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

14. Czy można zgłosić trwający projekt?

Nie. W konkursie można zgłosić projekt, który jeszcze się nie rozpoczął.

15. Czy projekt może mieć również inne finansowanie?

Tak, jeżeli projekt wymaga większego finansowania niż potencjalna nagroda, to może ona pełnić rolę dofinansowania.

16. W jaki sposób nagroda zostanie przekazana?

Środki z nagrody będą wydatkowane za pośrednictwem FarU i przy współpracy z działami zamówień jednej z trzech uczelni. Decyzję będzie podejmował dział zamówień, który jest uczelnią macierzystą dla Kierownika projektu.

17. Kiedy projekt powinien zostać wykonany?

Zwycięskie projekty muszą się rozpocząć nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 roku i zakończyć nie później niż 30 października 2024 r.

18. Jak będzie weryfikowana realizacja projektu?

Koło naukowe realizujące dofinansowany projekt ma obowiązek przedłożyć sprawozdanie jednoznacznie potwierdzające jego zrealizowanie. Sprawozdanie musi zostać dostarczone do 30 listopada 2024 roku do Organizatora Konkursu w postaci elektronicznej na adres email: office@faru.edu.pl. Wzór sprawozdania znajduje się na stronie https://faru.edu.pl/pl/mistrzowie-wspolpracy

19. Gdzie kierować ewentualne pytania?

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt mailowy: office@faru.edu.pl.

 

Powrót do szczegółów konkursu