O Związku

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) został powołany na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Senaty trzech wiodących uczelni Pomorza podjęły stosowne uchwały oraz zaakceptowały treść statutu Związku, określającego zakres zadań, organy oraz sposób zarządzania tą nową organizacją.

Najważniejszym zadaniem Związku jest jak najlepsze wykorzystanie zasobów i potencjału trzech uczelni, które go tworzą. Jego działania koncentrują się na opracowaniu rozwiązań wspierających wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, a także rekomendacji dotyczących konsolidacji lub powoływania nowych, międzyuczelnianych szkół doktorskich.

Jednym ze strategicznych zadań Związku jest prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej i rankingowej, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, a także wyrażanie opinii i reprezentowanie wspólnych interesów wobec administracji państwowej, samorządowej oraz inicjatyw ustawodawczych. Związek ma także wzmocnić działalność wydawniczą PG, UG i GUMed.

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański od wielu lat realizują wspólne inicjatywy w obszarach: naukowym, kształcenia i organizacyjnym. Dzięki powołaniu Związku Uczelni możliwe jest pogłębienie dotychczasowej współpracy i utworzenie na Pomorzu jednego z najsilniejszych ośrodków akademickich w Polsce.

Organem nadzorującym pracę Związku jest jego Zgromadzenie, w skład którego wchodzą rektorzy oraz przewodniczący Rad Uczelni.

Schemat konsolidacji uczelni