Konwent Gospodarczy

Konwent Gospodarczy

 

2 września br. podczas posiedzenia Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 8/22, zgodnie z którą został powołany wspólny Konwent Gospodarczy (dotychczas działający przy Rektorze Politechniki Gdańskiej), który ma stanowić platformę wymiany informacji, konsultacji oraz wyrażania opinii i stanowisk pomiędzy środowiskiem naukowym Uczelni Fahrenheita a środowiskiem gospodarczym, we wszystkich sprawach mających wpływ na rozwój gospodarczy kraju i regionu. Potwierdzono również dalszą kadencję dr. Zbigniewa Canowieckiego, pełniącego funkcję przewodniczącego.

Konwent Gospodarczy tworzą zaproszeni przez Rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw reprezentujących różne dziedziny gospodarki, organizacji gospodarczych i instytucji otoczenia biznesu.
 

Skład osobowy Konwentu Gospodarczego

 

Słowo wstępne przewodniczącego Konwentu Gospodarczego
 

Szanowni Państwo,

uchwałą Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) z dnia 2 września 2022 roku utworzony został Konwent Gospodarczy, który ma stanowić platformę wymiany informacji, konsultacji oraz wyrażania opinii i stanowisk pomiędzy środowiskiem naukowym Uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, wchodzących w skład FarU, a środowiskiem gospodarczym, we wszystkich sprawach mających wpływ na rozwój gospodarczy kraju i regionu. Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita odbywa się w Politechnice Gdańskiej, mającej wieloletnie doświadczenie w funkcjonowaniu tego typu płaszczyzny współpracy środowiska naukowego i gospodarczego.

Od 2016 roku wymianę poglądów, nawiązywanie kontaktów i budowanie wzajemnych relacji pomiędzy tymi środowiskami umożliwiała działalność Konwentu Politechniki Gdańskiej, organu doradczego Rektora, powołanego w oparciu o ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku. Konwent zastanawiał się wówczas nad możliwościami pełniejszego wykorzystania potencjału intelektualnego, naukowego, badawczego i organizacyjnego uczelni, podnosząc konieczność udziału jej naukowców w wielkich, krajowych projektach oraz inwestycjach prorozwojowych i innowacyjnych. Dyskutowano o programie energetyki jądrowej, poszukiwaniu i przerobie gazu łupkowego oraz o rozwoju techniki kosmicznej. Inicjatywą Konwentu była propozycja włączenia się pomorskiego środowiska naukowego w realizację programu zagospodarowania dolnej Wisły. Zorganizowano na ten temat wiele debat z udziałem przedstawicieli nauki, gospodarki oraz parlamentu i najwyższych władz państwowych. Konwent patronował również cyklowi wydawnictw przedstawiających dokonania kadry naukowo-dydaktycznej oraz absolwentów Politechniki Gdańskiej. Uznano także za celowe podjęcie działań związanych z promocją wybitnych osobowości będących absolwentami uczelni w uznaniu ich szczególnych zasług w zakresie rozwoju i promocji nauki, kultury, sportu, gospodarki oraz życia publicznego: społecznego i politycznego. Konwent w tej formule zakończył działalność w 2018 roku w związku z wejściem w życie nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Na wniosek Rektora PG, który  uznał  za zasadne kontynuowanie działalności Konwentu, Senat Politechniki Gdańskiej dnia 15 stycznia 2020 roku  powołał Konwent Gospodarczy przy Rektorze PG. W jego skład weszli wyłącznie przedstawiciele środowiska gospodarczego, prezesi najbardziej znaczących firm naszego regionu. Konwent Gospodarczy podjął m.in. niezwykle ważny temat związany z zagospodarowaniem terenów postoczniowych omawiając teraźniejszość i przyszłość Młodego Miasta oraz możliwości udziału przedstawicieli nauki w tym procesie. Debata była niezwykle ważna i emocjonująca ze względu na fakt, że Młode Miasto jest obszarem szczególnym, stanowiącym jeden z kluczowych terenów rozwojowych Gdańska i obszaru metropolitalnego z wiodącą rolą miejskich władz samorządowych w zakresie przestrzennego zagospodarowania nowo tworzącej się dzielnicy stolicy regionu. Podczas dotychczasowych prac Konwentu przedstawiciele gospodarki i nauki mieli okazję przekonać się, że oba środowiska są otwarte i gotowe do współpracy.

Dlatego też należy przyjąć za niezwykle ważne, w tym procesie konsolidacyjnym, przekształcenie Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG w Konwent Gospodarczy przy Uczelniach Fahrenheita, które mają aspiracje bycia wiodącym ośrodkiem akademickim w kraju. W tym celu powołano Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, którego docelowym zadaniem jest federalizacja i konsolidacja Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego, aby umożliwić wzmocnienie potencjału naukowego uczelni oraz i ich oddziaływania na otoczenie zewnętrzne. Konwent Gospodarczy przy FarU będzie miał okazję obserwować ten proces i wzmacniać zewnętrzny przekaz o współpracy wiodących pomorskich uczelni z otoczeniem zewnętrznym. Rektorzy zaprosili do udziału w pracach Konwentu osoby dysponujące unikatową wiedzą, doświadczeniem zawodowym i wyjątkowym autorytetem w swoim środowisku.

Do dotychczasowych przedstawicieli środowiska gospodarczego, uczestniczących w pracach Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG, dołączają nowi członkowie zaproponowani przez Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Dlatego też z pewnością nastąpi poszerzenie wachlarza tematów i wspólnych inicjatyw podejmowanych przez Konwent na rzecz umacniania roli, znaczenia i federalizacji naszych uczelni wyższych. Na pierwszym posiedzeniu omawiać będziemy temat współpracy środowiska naukowego i gospodarczego z władzami samorządowymi na rzecz rozwoju projektów Smart City. Program Konwentu koresponduje z tematyką kongresu Smart Metropolia organizowanego w tym samym terminie przez Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, z którym Związek Uczelni w Gdańsku podpisał porozumienie o współpracy.

Z pewnością następne spotkania i tematy proponowane przez członków Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita będą umożliwiały pogłębienie relacji pomiędzy różnymi środowiskami i wzajemne poznanie się. Dlatego też mam nadzieję na organizację posiedzeń nie tylko na terenie naszych uczelni, ale również na organizację debat i prezentacji w przedsiębiorstwach i to nie tylko reprezentowanych w Konwencie Gospodarczym. Wyrażam nadzieję, że podejmowane przez Konwent Gospodarczy działania służyć będą realizacji założonych celów i zadań. Liczę również na wsparcie oraz pełne zaangażowanie, aktywność i kreatywność wszystkich członków Konwentu.

dr Zbigniew Canowiecki
przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita, prezydent Pracodawców Pomorza

---------------------------------------------------------------------------------------------

Inauguracyjne posiedzenie Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni im. D. Fahrenheita odbyło się 28 października 2022 roku w budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej. Tematem posiedzenia była współpraca środowiska naukowego i gospodarczego na rzecz rozwoju projektów Smart City i wspierania w tym zakresie władz samorządowych.

 

Relacja Konwent Gospodarczy 26.10.2023 r.

 

Relacja Konwent Gospodarczy 27.04.2023 r.

 

Relacja Konwent Gospodarczy 28.10.2022 r.