Infrastruktura badawcza FarU na wyciągnięcie ręki

Naukowcy Uczelni Fahrenheita zyskali nowe narzędzie, które istotnie ułatwi prowadzenie projektów i prac badawczych. W ramach projektu grantowego pt. Wspieranie procesów konsolidacji uczelni opracowano system wspólnego zarządzania infrastrukturą badawczą uczelni członkowskich. W spisie skatalogowano 132 pozycje dużej aparatury oraz 59 laboratoriów (core lab), w tym 2 strategiczne. Na podstawie analizy infrastruktury GUMed, PG i UG pod kątem wykorzystywanych technologii oraz zastosowań wyodrębniono 18 kluczowych kategorii, a także określono udział infrastruktury poszczególnych uczelni w każdej z nich. Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem www.resources.faru.edu.pl, można do niej dotrzeć także poprzez stronę główną FarU www.faru.edu.pl

W pierwszym etapie realizacji tego zadania dokonano inwentaryzacji kluczowej infrastruktury badawczej należącej do Uczelni Fahrenheita.

Był to niezwykle skomplikowany i wymagający proces. Inwentaryzację przeprowadzono niezależnie na każdej uczelni, przy wykorzystaniu odrębnych narzędzi informatycznych. Katalogowaniu podlegała infrastruktura stanowiąca tzw. dużą aparaturę badawczą. Do tej kategorii zaliczono urządzenia naukowo-badawcze o wartości przekraczającej 500 000 zł, a także aparaturę naukowo-badawczą o mniejszej wartości, ale posiadającą unikalny charakter lub stanowiącą kluczowy element wyposażenia danego laboratorium i umożliwiającą przeprowadzenie unikatowych analiz – wyjaśnia prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor FarU, lider zespołu ds. infrastruktury badawczej.

Dodatkowo inwentaryzacji podlegały laboratoria badawcze typu core lab, zdefiniowane jako laboratoria zawierające unikalny zestaw aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury pomocniczej i umożliwiające kompleksowe badania z użyciem konkretnej technologii. W spisie wyszczególniono także infrastrukturę o znaczeniu strategicznym, czyli wykazaną na mapie infrastruktury strategicznej Ministerstwa Nauki i Edukacji lub w innych dokumentach krajowych lub zagranicznych.

Przewiduje się, że korzyści wynikające z konsolidacji uczelni FarU na poziomie kluczowej infrastruktury naukowo-badawczej, zwłaszcza w obrębie wspólnych kategorii, obejmą optymalizację wykorzystania infrastruktury, lepszy dobór urządzeń oraz racjonalizację kosztów ich eksploatacji. Ponadto ściślejsza współpraca między uczelniami na dalszych etapach konsolidacji, np. specjalne powiązania organizacyjne w obrębie węzłów, umożliwi efektywniejsze zarządzanie rozwojem i modernizacją infrastruktury Uczelni Fahrenheita.

Infrastruktura badawcza FarU wykres

Wykres 1*

Wykorzystując informacje uzyskane w trakcie prac, zaprojektowano i stworzono oprogramowanie przybliżające infrastrukturę badawczą wszystkich trzech uczelni. W wyniku tych działań został uruchomiony anglojęzyczny serwis umożliwiający publiczny dostęp do informacji na temat kluczowej aparatury FarU oraz pozwalający na jej przeszukiwanie.

Baza ta będzie na bieżąco aktualizowana i umożliwi optymalne wykorzystanie zasobów infrastruktury badawczej naukowcom Uczelni Fahrenheita, a także usprawni prezentację zasobów jednostkom poza FarU, ułatwiając promocję i wspierając współpracę z podmiotami zewnętrznymi dodaje prof. Zaleska-Medynska.

Informacje prezentowane w bazie obejmują między innymi krótki opis aparatury, lokalizację danego aparatu, dane kontaktowe do opiekuna aparatu lub laboratorium a także informację do jakiego typu działalności aparatura może być wykorzystywana. Zasady udostępniania aparatury należy ustalać indywidualnie z opiekunem lub operatorem danego aparatu. 

Infrastruktura badawcza FarU

 

*Kategorie kluczowej infrastruktury badawczej FarU, oprac. Anna Wróblewska/Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed. Grubość linii łączącej symbol uczelni z węzłem odpowiada udziałowi infrastruktury tej uczelni w danym węźle. Średnica węzła jest proporcjonalna do sumy wag nadanych infrastrukturze należącej do danej kategorii dla wszystkich uczelni FarU