„Nagroda Uczelni Fahrenheita” – doceniamy Wasze zaangażowanie

nowa grafika Nagroda FarU

 

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański w ramach utworzonego Związku Uczelni Fahrenheita (FarU) ustanowiły specjalne wyróżnienie, które ma na celu docenienie inicjatyw istotnie oddziałujących na życie społeczności akademickich.

„Nagroda Uczelni Fahrenheita” może zostać przyznana raz w roku za innowacyjne działania zrealizowane indywidualnie lub zespołowo przez studentów, doktorantów bądź pracowników w sferze naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej lub społecznej.

Konkurs złożony jest z dwóch etapów. Laureatowi - wybranej osobie lub zespołowi za najwyżej oceniony projekt zostaje przyznana nagroda finansowa w wysokości 15 tys. zł brutto.  

WYMOGI FORMALNE

Warunkiem koniecznym zgłoszonego przedsięwzięcia jest jego innowacyjny i trwały charakter, co pozwoli na jego kontynuację w latach kolejnych, a także wpływ wywarty na społeczności akademickie trzech Uczelni Fahrenheita w zakresie organizacyjnym, naukowym bądź dydaktycznym.

Zgłoszenia do Nagrody mogą złożyć:

  • Dziekani poszczególnych Wydziałów Uczelni Fahrenheita;
  • Samorządy/Parlamenty/Rady studentów Uczelni Fahrenheita,
  • Samorządy/Parlamenty/Rady doktorantów Uczelni Fahrenheita
  • Zespoły co najmniej trzech osób z trzech Uczelni Fahrenheita, będących pracownikami, studentami lub doktorantami Uczelni Fahrenheita.

Złożenie wniosku odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online w terminie do 31 stycznia 2024 r. W formularzu należy opisać zwięźle przedstawić Autora wniosku indywidualnego lub Zespół, opisać inicjatywę, jej istotę, innowacyjność, zakres oddziaływania oraz sposób kontynuacji (trwały charakter). 

Do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane inicjatywy, które były realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

ETAPY KONKURSU

I.  Przyjmowanie zgłoszeń  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online w terminie do 31 stycznia 2024 r.

II.  Komisja konkursowa dokonuje wyboru trzech inicjatyw w terminie 30 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń, a wyniki zamieszcza na stronie FarU.

III.  Autor/zy wybranych inicjatyw prezentują ją przed Kapitułą Nagrody podczas I posiedzenia Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita w 2024 roku.

Wręczenie nagrody będzie miało uroczysty charakter i odbędzie się na Pikniku Nauki Fahrenheita 2024.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

 

Regulamin konkursu

 

Formularz rejestracyjny

-----------------------------------------------------------------------------

Wyniki drugiej edycji:

Ogłoszenie wyników

W drugiej edycji, na drodze jednomyślnego głosowania, zwyciężyła inicjatywa realizowana w 2022 roku: dwuetapowy konkurs  „Kolej na Południe”.

Wyróżnienie honorowe zostało przyznane pomysłodawcom wykładów „GDZIE, CZEGO i JAK uczyć się po liceum?” zrealizowanych w ramach projektu „Trójmiejskie wykłady profesorskie”.

-----------------------------------------------------------------------------

Wyniki pierwszej edycji:

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji

Nagroda Uczelni Fahrenheita trafiła do pomysłodawczyń Wystawy: Pionierki. Badaczki. Liderki. Kobiety gdańskiej nauki. 

Kapituła przyznała również wyróżnienia zespołom zgłaszającym inicjatywy:

  • Bezkontaktowe monitorowanie parametrów życiowych z zastosowaniem obliczeń kwantowych w uczeniu maszynowym
  • Cykl wykładów „Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej”