Patronaty

Regulamin przyznawania patronatu i patronatu honorowego Związku Uczelni w  Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

Zasady ogólne

1. Honorowy patronat Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z nauką, edukacją, kulturą, gospodarką.
2. Patronatem może być objęte wydarzenie lub przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, mające wyjątkowe znaczenie w kraju i za granicą, zapewniające jednocześnie wysoki poziom naukowy, edukacyjny, organizacyjny, ustaloną renomę oraz mający zasięg międzynarodowy lub ogólnopolski.
3. W przypadku wydarzeń lub przedsięwzięć o charakterze cyklicznym o honorowy patronat należy występować każdorazowo.
4. Honorowy patronat nie jest udzielany wydarzeniom lub przedsięwzięciom komercyjnym lub lobbystycznym lub reklamowym oraz nad statutową działalnością stowarzyszeń, fundacji, związków czy organizacji. Nie jest możliwe przyznanie patronatu honorowego inicjatywie w fazie projektu, której etap przygotowań nie daje gwarancji jej realizacji. Inicjatywy/projekty już rozpoczęte i już realizowane nie będą rozpatrywane.
5. Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita obejmuje w formule uproszczonej (bez konieczności indywidualnej weryfikacji) honorowym patronatem wydarzenia i przedsięwzięcia posiadające już patronat Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego lub Politechniki Gdańskiej.
6. Przyjęcie honorowego patronatu nie jest równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Tryb przyznawania honorowego patronatu

1. Z wnioskiem o honorowy patronat występuje organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia.
2. Wniosek musi zawierać szczegółowy opis wydarzenia lub przedsięwzięcia oraz uzasadnienie. 
Wzór wniosku określa załącznik do niniejszego regulaminu. Do wniosku należy dołączyć program i/lub regulamin wydarzenia lub przedsięwzięcia. 
3.  Wniosek  o  honorowy patronat Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita wraz z załącznikami należy złożyć co najmniej  miesiąc  przed  planowanym  rozpoczęciem  wydarzenia  lub  przedsięwzięcia. Wniosek złożony po upływie ww. terminu może pozostać nie rozpatrzony.
4. Wniosek należy wypełnić online na stronie internetowej Związku Uczelni w formularzu zgłoszeniowym poniżej.
5. Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita może zwrócić się do wnioskodawcy 
o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić warunki, które należy spełnić, by uzyskać honorowy patronat.
6. Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita rozstrzyga  o  objęciu  wydarzenia  lub  przedsięwzięcia honorowym patronatem. O  przyznaniu  lub  odmowie przyznania patronatu  organizator  zostanie  powiadomiony  drogą pisemną lub elektroniczną w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku do rozpatrzenia.
7. Decyzja w sprawie przyznania Patronatu ma charakter uznaniowy. Dyrektor Związku Uczelni 
w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita  może  odmówić  objęcia  wydarzenia  lub  przedsięwzięcia honorowym patronatem bez podania przyczyny.

Obowiązki organizatora

1. Organizator  wydarzenia  lub  przedsięwzięcia, nad  którym Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita objął honorowy  patronat  ma  obowiązek  poinformować  o  objęciu  honorowym  patronatem współorganizatorów oraz uczestników.
2. Organizator umieszcza informację o objęciu honorowym patronatem oraz logo Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedmiotowego wydarzenia lub przedsięwzięcia. Umieszczenie logotypu Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita następuje zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej, który znajduje się na stronie w zakładce „Pobierz”.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita może unieważnić decyzję przyznającą honorowy patronat. O fakcie odebrania Patronatu organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek usunięcia informacji o przyznanym wyróżnieniu, w tym rezygnacji z podawania informacji o Patronacie we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach internetowych związanych z przedsięwzięciem.
4. Informacje na temat honorowego patronatu Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita można uzyskać mailowo: patronatyfaru@pg.edu.pl.
5. Organizator jest zobowiązany do przesłania sprawozdania z wydarzenia, któremu udzielono patronatu, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od jego zakończenia. Tekst nie powinien być krótszy niż strona znormalizowanego tekstu (1800 znaków ze spacjami), możliwie w 2 wersjach językowych - polskim i angielskim. Do relacji należy dołączyć dokumentację fotograficzną, liczącą co najmniej 3 zdjęcia w dobrej rozdzielczości (300 dpi), preferowany układ poziomy. Kompletne materiały należy przesłać na adres patronatyfaru@pg.edu.pl.

Udział Dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita w komitecie honorowym

1. Zasady przyznawania honorowego patronatu Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita  stosuje się odpowiednio w przypadku udziału Dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita w komitecie honorowym.
2. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia ubiegający się o udział Dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita w komitecie honorowym do wniosku dołącza listę pozostałych uczestników komitetu honorowego.

Składanie wniosku o przyznanie patronatu lub patronatu honorowego Dyrektora Związku Uczelni  w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

Złóż wniosek za pomocą elektronicznego formularza w przeglądarce internetowej

Przejdź do formularza