Cykl spotkań o współpracy międzyuczelnianej i badaniach „in vivo” zakończony

Siedemdziesięciu siedmiu uczestników wzięło udział w spotkaniu podsumowującym serię webinarów Badania in vivo i in vitro oczami zespołu V i IX w POB 3 – cykl spotkań o współpracach wewnątrz- i międzyuczelnianych, zorganizowanych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Wydarzenie odbyło się 21 czerwca br. w formie hybrydowej – dwadzieścia pięć osób spotkało się w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza, z kolei pięćdziesięciu trzech słuchaczy uczestniczyło w nim online za pomocą platformy ClickMeeting. Wydarzenia pod patronatem rektora GUMed prof. Marcina Gruchały oraz patronatem honorowym Uczelni Fahrenheita przeznaczone były zarówno dla naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego, jak i badaczy z innych jednostek krajowych.

Gospodarzami części naukowej spotkania byli specjaliści z Zakładu Anatomii i Neurobiologii GUMed. Kierujący jednostką dr hab. Przemysław Kowiański, prof. uczelni wprowadził uczestników w obszar działalności naukowej zespołu. Następnie wykład zatytułowany Deficyty węchowe w cukrzycy typu 2 pierwszym krokiem do zaburzeń funkcji poznawczych? wygłosiła dr Grażyna Lietzau. Temat receptora EBI2 jako nowego targetu terapii naprawczej mieliny w stwardnieniu rozsianym przybliżyła dr Aleksandra Rutkowska. Kolejną prezentację przedstawił student V r. kierunku lekarskiego i doktorant w Klinice Neurologii Dorosłych Mikołaj Opiełka, omawiając TDAG8, receptor wykrywający pH jako regulator odpowiedzi immunologicznej w ośrodkowym układzie nerwowym. Pierwszy blok tematyczny zamknął wykład dr. hab. Sławomira Wójcika pt. Wpływ zahamowania układu ubikwityna-proteasomy na populacje komórkowe w strukturach OUN – analiza procesów zachodzących po eksperymentalnym podaniu inhibitorów proteasomów do układu komorowego. Każde wystąpienie podsumowane było dyskusją, w której trakcie uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań. Wszyscy prelegenci są również członkami zespołu V: In vivo studies on mechanism of disease and therapy w 3 Priorytetowym Obszarze Badawczym.

Drugą część spotkania przeznaczono na podsumowanie cyklu, które przedstawiła mgr inż. Natalia Literska z Laboratorium Bioanalitycznego. Następnie prof. Tomasz Bączek, pełnomocnik Rektora ds. Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” odpowiedział na pytania uczestników dotyczące aktualnych działań prowadzonych w ramach programu IDUB.

W ostatniej części wydarzenia uczestnicy mieli także okazję do zapoznania się z możliwościami nowo powstałych laboratoriów core facility. Kierownicy, koordynatorzy oraz członkowie zespołów badawczych przedstawili oferty poszczególnych jednostek. Jako pierwsza wystąpiła dr Marta Tomczyk kierująca Międzywydziałowym Laboratorium Badań in vivo. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter jednostki współpraca z Laboratorium Badań in vivo umożliwia zaplanowanie, wykonanie specjalistycznych badań in vivo oraz analiz z różnych dziedzin medycyny doświadczalnej podczas jednego projektu badawczego lub badania przedklinicznego. O pracach z użyciem technik biologii molekularnej i zaawansowanych metod analitycznych w materiale klinicznym opowiedzieli dr hab. Tomasz Śledziński, prof. uczelni wraz z mgr Alicją Sztendel z Laboratorium Badań Zaburzeń Metabolicznych. Ofertę Laboratorium Analiz Metabolomicznych przedstawiła dr Wiktoria Struck-Lewicka, która w swojej prezentacji skupiła się na analizach biomedycznych. Trzeci blok wydarzenia zakończyła prelekcja mgr Natalii Frankowskiej, która omówiła ofertę i możliwości Środowiskowej Pracowni Obrazowania Patologii Struktury i Czynności Komórki.

Organizacyjnie i merytorycznie uczestników serii spotkań wspierali pracownicy GUMed z Działu Obsługi Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz z Biura „Centrum Wsparcia Badaczy”.

fot. Paweł Sudara/GUMed