Kolegium Prezydent Aleksandry Dulkiewicz na Politechnice Gdańskiej

We wtorek 26 marca 2024 r. na Politechnice Gdańskiej odbyło się Kolegium Prezydenta Miasta Gdańska, podczas którego rektor Politechniki Gdańskiej przedstawił władzom miasta bieżące działania i potrzeby Uczelni Fahrenheita. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i jej zastępcy zapoznali się także z efektami studenckiego konkursu „Kolej na Południe”, współorganizowanego przez Uczelnie Fahrenheita i Pomorską Kolej Metropolitalną.

Kolegium Prezydenta Miasta Gdańska to cotygodniowe spotkanie pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz z jej zastępcami oraz urzędnikami reprezentującymi poszczególne wydziały Urzędu Miasta Gdańska. Służy podejmowaniu bieżących działań i interwencji w zakresie codziennego funkcjonowania miasta, a także sprawozdaniom dot. większych projektów, np. infrastrukturalnych. Kolegia co kilka tygodni odbywają się poza budynkiem magistratu – i tak było właśnie we wtorek 26 marca 2024 r., gdy spotkanie najważniejszych urzędników Miasta Gdańska odbyło się w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej, z udziałem władz PG oraz pozostałych uczelni wchodzących w skład FarU.

Władze miasta reprezentowali: Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Piotr Grzelak, z-ca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, Piotr Borawski, z-ca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, Monika Chabior, zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

Z kolei Uczelnie Fahrenheita reprezentowali: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Michał Markuszewski, prorektor GUMed ds. nauki, dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG i prorektorka ds. współpracy m-narodowej oraz prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Spośród władz PG obecny był również prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju oraz kanclerz uczelni Mariusz Miler.

Wystąpienie rektora PG

Kolegium rozpoczęło wystąpienie prof. Krzysztofa Wildego, rektora PG, który przedstawił aktualnie prowadzone działania i inicjatywy Uczelni Fahrenheita (GUMed, PG i UG), a także wyzwania stojące przed Związkiem w przyszłości i najpilniejsze, bieżące potrzeby. Rektor podkreślił szczególną rolę uczelni w budowaniu gospodarki i rozwoju miasta, zachęcając do jeszcze bliższej współpracy na linii Gdańsk – FarU, co spotkało się z przychylnością i entuzjazmem władz miasta.

Wśród najważniejszych projektów do zrealizowania przez FarU przy wsparciu miasta wymienił m.in. zakup komputera kwantowego, który mógłby zostać zainstalowany w Centrum Kompetencji STOS PG, czy rewitalizację terenów zielonych pomiędzy PG a GUMedem, gdzie dodatkowo mogłoby powstać centrum konferencyjne FarU oraz parking służący pacjentom szpitala oraz pracownikom obydwu uczelni.

Konkurs „Kolej na Południe”

Następnie głos zabrała dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, prodziekan ds. studentów i promocji na Wydziale Architektury PG, główna koordynatorka konkursu „Kolej na Południe” organizowanego wspólnie z Pomorską Koleją Metropolitalną. Omówiła m.in. założenia konkursu, w którym do pierwszego etapu zostali zaproszeni studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, a ich zadaniem było przygotowanie studium architektoniczno-urbanistycznego kształtowania kolei pasażerskiej na aglomeracyjnym odcinku dopiero planowanej przez pomorski samorząd linii PKM Południe. Koncepcje miały uwzględniać nie tylko rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i technologiczne, ale także aspekty społeczne i środowiskowe.

Dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, prodziekan ds. studentów i promocji na Wydziale Architektury PG, główna koordynatorka konkursu „Kolej na Południe”

Finał I etapu był już początkiem prac etapu drugiego, bowiem dla ośmiu wybranych projektów miały powstać szczegółowe koncepcje innowacyjnych rozwiązań środowiskowych, społecznych i gospodarczych wzmacniających atrakcyjność kolei pasażerskiej dla użytkowników. Zadanie to realizowały interdyscyplinarne zespoły – we wszystkich drużynach obecny musiał być co najmniej jeden reprezentant każdej z uczelni tworzących Uczelnie Fahrenheita: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Laureatów II etapu wyłoniono w lutym 2023 roku.

Uczestnicy konkursu opowiedzieli o przebiegu prac, założeniach i głównych elementach wypracowanych koncepcji. Uczelnie przygotowały również wystawę zwycięskich projektów.

W ostatniej części spotkania aktualny status prowadzonych prac przygotowawczych do projektu budowy linii PKM przedstawiła Edyta Damszel-Turek, dyrektorka Biura Rozwoju Gdańska.

Materiał prasowy Politechniki Gdańskiej, fot. K. Krzempek