Liderzy zespołów w procesie konsolidacji gdańskich uczelni

Wspieranie procesów konsolidacji uczelni to projekt realizowany wspólnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. W ramach projektu powołano 21 liderów zespołów odpowiedzialnych za różne aspekty integracji uczelni.


 

Nominacje wręczono 12 maja br. podczas spotkania przedstawicieli Związku Uczelni.

Liderami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zostali:

 • prof. Tomasz Bączek, pełnomocnik Rektora ds. Programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”/ Lider Zespołu ds. określenia obszarów synergii w badaniach naukowych;

 • Ewa Kiszka, kierownik Działu ds. Umiędzynarodowienia Uczelni/ Lider Zespołu ds. przygotowania biura wspólnej organizacji krajowej i zagranicznej przyjeżdżających pracowników i studentów;

 • dr Joanna Śliwińska, rzecznik prasowa GUMed, kierująca Sekcją ds. Komunikacji/ Lider Zespołu ds. mediów elektronicznych.

Z Politechniki Gdańskiej liderami zostali:

 • prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji/ Lider Zespołu ds. przygotowania scenariuszy federacyjnych i projektu Statutu Federacji;

 • prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju/ Lider Zespołu ds. prognoz skonsolidowanej uczelni, identyfikacji obszarów synergicznych i warsztatów wdrożeń inicjatyw konsolidacyjnych;

 • Mariusz Miler, kanclerz PG/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia systemów informatycznych;

 • Anna Kanarska, zastępca kanclerza ds. pracowniczych/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia zarządzania kadrami;

 • Krzysztof Kaszuba, dyrektor CSA PG/ Lider Zespołu ds. konsolidacji w obszarach sportowej działalności uczelni związkowych;

 • dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki PG/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia zasobów bibliotecznych, repozytoriów oraz baz danych bibliograficznych;

 • Piotr Lewandowski, kwestor PG/ Lider Zespołu ds. studium wykonalności integracji systemów księgowych;

 • Justyna Borkowska, kierownik Działu Promocji/ Lider Zespołu ds. strategii medialnej oraz kampanii propagującej ideę działań konsolidacyjnych;

 • dr Agnieszka Lendzion/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia zarządzania kształceniem i platformami nauczania na odległość;

 • Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii/ Lider Zespołu ds. konsolidacji centrów transferu technologii oraz działalności uczelnianych spółek celowych;

 • Katarzyna Zygmunt, kierownik Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów/ Lider Zespołu ds. organizacji biura Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita;

 • Wojciech Łabiak, radca prawny/ Lider Zespołu ds. spraw legislacyjnych i prawnych Związku Fahrenheita;

 • Anna Gerlach, główny specjalista w Biurze Kanclerza/ Lider Zespołu ds. wspólnej obsługi domów akademickich;

 • Ewa Walaszczyk, kierownik Działu Zamówień Publicznych/ Lider Zespołu ds. wspólnych zamówień publicznych.

Z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie jako liderzy biorą udział:

 • prof. Adriana Zaleska-Medynska/ Lider Zespołu ds. systemu uwspólnienia zarządzania infrastrukturą badawczą na uczelniach związkowych;

 • prof. Adam Prahl/ Lider Zespołu ds. przygotowania połączenia szkół doktorskich uczelni związkowych;

 • dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG/ Lider Zespołu ds. oceny skutków finansowych konsolidacji;

 • Ewa Weronis/ Lider Zespołu ds. ewidencji projektów.


 

Projekt „Wspieranie procesów konsolidacyjnych uczelni” wdrażany jest w ramach programu PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.