O przestrzeni publicznej słów kilka

Trzy spotkania w trzy miesiące na trzech uczelniach pod wspólnym hasłem Przestrzeń publiczna. Jest miejsce na Twój głos. Uczelnie Fahrenheita zapraszają na cykl dyskusji dotyczących roli i znaczenia miejsc powszechnie dostępnych w różnych aspektach. Wykłady ekspertów GUMed, PG i UG są zorganizowane wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego, wpisując się w strategiczne przedsięwzięcie pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej. Spotkania z udziałem profesorów: Magdaleny Błażek, Mariusza Czepczyńskiego, Piotra Lorensa, Macieja Nyki i Lidii Wolskiej poprowadzi Jakub Pietruszewski, geograf i urbanista, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Spotkania odbędą się w formule hybrydowej, w siedzibie uczelni oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Transmisja każdego wykładu będzie dostępna na kanale YouTube Związku oraz Facebooku FarU.

Harmonogram spotkań

Uniwersytet Gdański

  • 28.04.2022 r. godz. 14:00        sala teatralna w budynku Neofilologii UG

Wykład Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne wygłosi dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG  geograf kultury, wykładowca w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie.

 

Gdański Uniwersytet Medyczny

  • 26.05.2022 r. godz. 14:00         sala im. prof. Olgierda Narkiewicza w budynku Atheneum Gedanense Novum GUMed

Wykład Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej wygłoszą: prof. dr hab. Lidia Wolska – chemik analityk, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska GUMed, dr hab. Magdalena Błażek – prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu GUMed, kierownik Zakładu Badań nad Jakością Życia GUMed, p.o. kierownika Katedry Psychologii GUMed oraz dr hab. Maciej Nyka, prof. GUMed, prof. UG – profesor w Zakładzie Toksykologii Środowiska GUMed oraz Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska UG.

 

Politechnika Gdańska 

  • 23.06.2022 r. godz. 14:00        audytorium na I piętrze w budynku Hydromechaniki PG

Wykład Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG, architekt Miasta Gdańska.

 

PRELEGENCI

dr hab. Magdalena Błażek psycholog, kierownik Zakładu Badań nad Jakością Życia GUMed, p.o. kierownika Katedry Psychologii GUMed. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem oraz biegły sądowy. Przez 25 lat była związana z Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Gdańsku, a w latach 2005-2016 kierowała tą placówką. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla różnych grup zawodowych z zakresu prawidłowej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Główny obszar zainteresowań to: psychologia osobowości, opiniowanie sądowo-psychologiczne, diagnoza osobowości. W pracy naukowej koncentruje się na pogłębieniu wiedzy o dynamice relacji międzyludzkich, w tym o funkcjonowaniu systemów rodzinnych w sytuacji kryzysu oraz rozwoju praktyki diagnostycznej, projektowaniu nowych, autorskich metod diagnostycznych oraz opracowaniu wytycznych do dalszej pracy klinicznej psychologów opiniujących w sprawach sądowych. Uczestniczyła w pracach zespołu merytorycznego, który opracowywał standardy opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG geograf kultury, wykładowca w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na krajobrazach kulturowych, przemianach miast post-socjalistycznych, dziedzictwie kulturowym, przestrzeniach publicznych, a także semiotyce przestrzeni, procesach miejscotwórczych, zarządzaniu oraz metropolizacji przestrzeni. Autor Cultural Landscape of Post-Socialist Cities. Representation of Powers and Needs (Ashgate: 2008), współedytor Public Space. Between Reimagination and Occupation (Routledge 2018), współautor i redaktor 8 książek i ok. 80 innych publikacji naukowych. W przygotowaniu są najnowsze publikacje: Re-Semiotisation of urban landscapes. Relational geographies and signification processes in post-socialist cities (Edward Elgar 2022) i Liminal landscapes of post-socialist Central Eurasia. Powers, narratives and critical spatial linguistics (Routledge 2022). Był profesorem wizytującym na Eberhard Karls Universität Tübingen (2009-2011), członkiem zarządu sieci badawczej COST ACTION Investigating Cultural Sustainability (2011-2015), członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody przy Ministrze Środowiska (2014-2016), członkiem Rady Doradczej projektu urbanHIST | 20th Century European Urbanism (2017-2020), koordynatorem partnerstwa ‘Energy Transition’ w ramach Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej (2017-2021), ekspertem – doradcą projektu PACTESUR – Protecting Allied Cities against Terrorism by Securing Urban aReas (2018-2022).

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, od 2021 r. architekt Miasta Gdańska. Stypendysta Fulbrighta, aktywnie zaangażowany w prace komitetów naukowych (m.in. w ramach struktur Polskiej Akademii Nauk) oraz stowarzyszeń profesjonalnych (m.in. ISOCARP, TUP, ICOMOS-u oraz TICCIH). Pracuje także przy planowaniu i realizacji różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć urbanistycznych, związanych przede wszystkim z transformacją i odnową miast.

dr hab. Maciej Nyka, prof. GUMed, prof. UG – profesor w Zakładzie Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego. Zastępca przewodniczącego Komisji Badań Kosmicznych PAN, oddział w Gdańsku. Autor i współautor licznych książek oraz artykułów naukowych publikowanych we wiodących wydawnictwach i czasopismach w kraju i za granicą, m.in Wartość klimatu i klimat wartości (2021); State responsiblity for climate change damages (2021) Legal and economic instruments of response to climate change emergency  (współautor 2021); International Seabed Authority and environmental deep-sea stewardship. Principles governing the protection and use of sea-bed resources (2020) Legal approaches to the problem of pollution of marine environment with plastic (2019) Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko. Studium z prawa międzynarodowego (2018). Jego podstawowym obszarem zainteresowań badawczych są problemy pozostające na styku prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska zarówno w wymiarze krajowym, unijnym, jak i międzynarodowym. Aktualnie jego badania koncentrują się na problematyce prawnych aspektów ochrony klimatu oraz prawnych wyzwaniach ochrony środowiska morskiego.

prof. dr hab. Lidia Wolska chemik analityk, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska GUMed, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Chemicznego PG. Autorka wielu rozwiązań metodycznych i aparaturowych w zakresie analityki środowiska, gdzie uruchomiła badania nad wpływem czynników środowiskowych na zdrowie człowieka. Pomysłodawca i twórca unikatowego kierunku studiów zdrowie środowiskowe (I i II stopień). W latach 2012-2013 prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu GUMed. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół poszukiwania środowiskowych czynników warunkujących problemy zdrowotne u ludzi, zagadnień oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego, a także kategorii jakości życia. Autorka lub współautorka ponad 260 oryginalnych i przeglądowych artykułów, współautorka 4 patentów. Przewodnicząca II Wydziału Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Oddział Gdański, członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

 

MODERATOR

Jakub Pietruszewski

 

 

Jakub Pietruszewski – geograf i urbanista; zawodowo związany z Samorządem Województwa Pomorskiego. Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego od 2016 r. Generalny projektant Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030. Od 2005 r. członek Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział w Gdańsku, a do 2014 r. członek Północnej Okręgowej Izby Urbanistów (do rozwiązania Izby). Członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w latach 2014-2016, Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gdyni na lata 2020-2022 oraz 2022-2024. Autor artykułów z zakresu planowania przestrzennego, zarządzania strategicznego i rozwoju regionów metropolitalnych.

 

STRESZCZENIA WYKŁADÓW

  • Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne

streszczenie wykładu "Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne"

 

  • Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej

streszczenie wykładu "Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej"

 

  • Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej

Wykład „Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej”