Pomorskie uczelnie będą współpracować z Pomorską Koleją Metropolitalną

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, tworzony przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański rozpoczyna współpracę z Pomorską Koleją Metropolitalną SA przy nowym projekcie – PKM Południe. Umowę podpisali 5 października br. przedstawiciele stron: przewodniczący Zgromadzenia Związku, rektor PG  prof. Krzysztof Wilde, oraz prezes PKM SA Grzegorz Mocarski. W spotkaniu uczestniczył również wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna.

Umowa przewiduje współpracę Związku Uczelni w Gdańsku z PKM SA w zakresie opracowywania analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby realizacji projektu pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” (w skrócie: PKM Południe) oraz projektów stanowiących kontynuację tego przedsięwzięcia.

Porozumienie o współpracy obejmuje 4 główne obszary:

  1. Techniczny  – opiniowanie proponowanych rozwiązań w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej, wskazywania nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych, realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych w tematyce przedsięwzięcia.
  2. Społeczny – wspieranie procesu przygotowania przedsięwzięcia pod kątem zrównoważonego rozwoju i współpraca przy tworzeniu pozytywnego wizerunku miejskiej mobilności w zakresie transportu zbiorowego.
  3. Prośrodowiskowy – propagowanie przemieszczania się transportem publicznym w ramach realizacji strategii zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego i europejskiego zielonego ładu oraz wsparcie w realizacji polityki UE w tym zakresie.
  4. Inne działania, w których następuje transfer wiedzy – współpraca ekspercka w zakresie opracowywania i publikacji opinii przedstawicieli środowisk naukowych w określonych zakresach tematycznych przedsięwzięcia.

To bardzo ważne, aby również w ten sposób wykorzystywać potencjał naszej samorządowej spółki – mówi Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Oprócz zarządzania infrastrukturą i realizacji kolejnych inwestycji warto pamiętać również o tym, że PKM SA może dzielić swoim ogromnym doświadczeniem ze studentami. To oni za kilka czy kilkanaście lat będą pracowali nad nowymi projektami, których beneficjentami będą mieszkańcy Pomorza.

od lewej: Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego, prof. Krzysztof Wilde – przewodniczący Zgromadzenia Związku, Grzegorz Mocarski – prezes PKM SA

 

Każda z trzech uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita mocno pracuje na co dzień nad tym, żeby nasi absolwenci sprawnie i kompetentnie wspierali rozwój gospodarczy Pomorza mówi prof. Krzysztof Wilde, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Politechniki Gdańskiej. Umowa, którą podpisujemy, pozwoli naszym naukowcom, doktorantom i studentom pracować wieloaspektowo przy jednym z najbardziej ambitnych projektów komunikacyjnych, jaki zostanie zrealizowany w naszym regionie w najbliższych latach. Zamierzamy aktywnie wspierać ten projekt oraz wymieniać się z ekspertami PKM wiedzą i doświadczeniem.

Naszą ambicją jest, aby Związek Uczelni Fahrenheita stał się spoiwem i wyróżnikiem nie tylko naszego miasta i naszych uczelni, ale całego regionu Pomorza. Uczelnie są siłą napędową gospodarki opartej na specjalistycznej wiedzy i bogatym doświadczeniu członków swoich społeczności – podkreśla prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku. – Będziemy się starali wykorzystać to doświadczenie podczas realizacji nowej linii kolejowej w regionie – powinno to pozwolić na wprowadzenie innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań w tej inwestycji. Teren budowy może się okazać też ciekawym poligonem do prowadzenia badań środowiskowych.

Przygotowywany przez nas nowy projekt PKM Południe wymaga podejścia interdyscyplinarnego, aby zastosowane w nim rozwiązania były w pełni skorelowane z aktualnym stanem nauki, co z kolei pozwoli na optymalizację poszczególnych obszarów naszych działań – dodaje Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – Podpisana dziś umowa to okazja do wzajemnej wymiany doświadczeń i opinii. Skorzystają na niej obie strony. Pomorska Kolej Metropolitalna zyska możliwość zaopiniowania projektu PKM Południe przez szerokie grono ekspertów z różnych dziedzin, natomiast studenci i pracownicy naukowi będą mieli możliwość zastosowania swojej wiedzy w praktyce.

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita został założony w 2020 roku z inicjatywy rektorów trzech największych gdańskich uczelni. Jego celem jest budowanie pozycji Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://faru.edu.pl/pl.

Pomorska Kolej Metropolitalna SA została powołana w 2010 r. jako jednoosobowa spółka Samorządu Województwa Pomorskiego. Głównym zadaniem spółki jest prowadzenie inwestycji kolejowych Województwa Pomorskiego oraz zarządzanie wybudowaną przez siebie infrastrukturą. Więcej informacji o projekcie PKM Południe można znaleźć na stronie https://www.pkm-sa.pl/projekty/pkm-poludnie/.

fot. P. Sudara/GUMed