Posiedzenie Zgromadzenia Związku Uczelni na UG

Pierwsze po wakacjach Zgromadzenie Związku Uczelni Fahrenheita zorganizowano 16 września br. na Uniwersytecie Gdańskim. Gospodarzem posiedzenia był rektor UG prof. Piotr Stepnowski, a w obradach udział wzięli pozostali członkowie Zgromadzenia FarU: prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz przewodniczący Rad Uczelni –  dr hab. Maciej Duszczyk (UG), Sławomir Halbryt (PG) i Paweł Orłowski (GUMed). W spotkaniu uczestniczyli także: prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku, prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG oraz mgr Katarzyna Zygmunt, zastępca dyrektora Związku.

Podczas walnego zgromadzenia przedstawiono najważniejsze bieżące działania Związku, głównie w zakresie strategii budowania marki FarU i korelowania jej ze strategiami promocyjnymi miasta i regionu. Podsumowano także wyniki prac zespołów tematycznych, które w ostatnich kilku miesiącach identyfikowały obszary synergii, współpracy i perspektyw konsolidacji w obszarach m.in. potencjału naukowego, ewaluacji, kształcenia doktorantów, gospodarki finansowej, zasobów bibliotecznych, jak również transferu technologii do gospodarki.

Podjęcie ważnych dla dalszego rozwoju Związku uchwał poprzedziły dwie prezentacje poświęcone strategii promocyjnej i medialnej FarU. W pierwszej z nich Justyna Borkowska z Politechniki Gdańskiej, lider Zespołu ds. strategii medialnej przedstawiła główne zagadnienia związane z promocją konsolidacji gdańskich uczelni. Przybliżyła zaplanowane inicjatywy służące zwiększeniu rozpoznawalności marki, a także zaprezentowała koncepcję materiałów wystawienniczych, promocyjnych i informacyjnych FarU. W drugiej z prezentacji dr Joanna Śliwińska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lider Zespołu ds. mediów elektronicznych omówiła prace nad stroną internetową Związku i profilach w wiodących mediach społecznościowych, przybliżyła strukturę informacji i strategię komunikacji w tym zakresie, jak również dalsze plany rozwoju serwisu.

Współpracę z instytucjami zewnętrznymi przybliżyła dyrektor Związku prof. Adriana Zaleska-Medynska, lider Zespołu ds. systemu uwspólnienia zarządzania infrastrukturą badawczą na uczelniach związkowych. Szczegółowo omówiła aktualne programy i inicjatywy realizowane wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami, takimi jak: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorska Kolej Metropolitalna czy stowarzyszenie samorządowe „Study in Pomorskie”.

Kształtowanie organizacji Biura FarU było tematem prezentacji Katarzyny Zygmunt z Politechniki Gdańskiej, zastępcy dyrektora Związku Uczelni. Natomiast prorektor PG prof. Dariusz Mikielewicz, lider Zespołu ds. prognoz skonsolidowanej uczelni, identyfikacji obszarów synergicznych i warsztatów wdrożeń inicjatyw konsolidacyjnych omówił procesy konsolidacji uczelni członkowskich oraz zasady, na jakich Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera tę inicjatywę. Zaprezentował również podjęte dotychczas działania w projekcie konsolidacyjnym, a także zespoły powołane w celu ich realizacji.

W czasie posiedzenia uzgodniono też dalsze wspólne działania w zakresie międzynarodowej promocji Związku oraz planowanych inicjatyw dotyczących sportu akademickiego gdańskich uczelni.

Kolejne Zgromadzenie Związku odbędzie się w listopadzie br. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Fot. Arek Smykowski UG