„Szybkie randki” w naukowym wydaniu. Jak wyglądał pierwszy Science Speed Dating FarU?

Krótkie rozmowy, w wyniku których może zawiązać się relacja, to podstawowe założenie dla spotkań w formule speed dating. Uczelnie Fahrenheita zainicjowały pierwsze tego typu wydarzenie stricte dla środowiska akademickiego. Podczas Science Speed Dating FarU uczestnicy mieli możliwość nawiązania sieci kontaktów i wymiany doświadczeń związanych z wnioskowaniem i realizowaniem konkursów grantowych.

prof. W. Laskowski, prorektor ds. badań naukowych UG

Mam nadzieję, że spotkania w ramach Science Speed Dating przyczynią się do nawiązania kontaktów w sferze naukowej i zaowocują wspólnymi projektami między trzema uczelniami. – powiedział prof. Wiesław Laskowski, prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Gdańskiego podczas otwarcia pierwszego dnia wydarzenia. – Współpraca między naukowcami to wartość dodana federacji, do której dążymy.

Wydarzenie przyjęło formułę krótkich, tematycznych spotkań, w ramach których odbywają się serie trzyminutowych rozmów pomiędzy uczestnikami. Celem jest intensyfikacja międzyuczelnianej i interdyscyplinarnej współpracy trzech uczelni - Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego, tworzących Uczelnie Fahrenheita.

prof. M.Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed

W ramach międzyuczelnianej współpracy zmierzającej do federalizacji, oprócz kroków formalnych, podejmujemy też inicjatywy oddolne, jak Science Speed Dating,  które pozwalają wesprzeć naszych badaczy, nauczycieli akademickich i pracowników GUMed, PG i UG – wyjaśnia prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Lista zaproponowanych tematów do rozmów jest długa i zróżnicowana, tak by każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Wśród zdefiniowanych obszarów pojawiły się m.in. gospodarka w obiegu zamkniętym, nowe terapie i leki, jak również dynamicznie rozwijające się technologie medyczne i informatyczne.

Kwietniowa seria spotkań trwała trzy dni i była podzielona na bloki tematyczne. Każdy dzień był dedykowany innemu obszarowi: zrównoważonemu rozwojowi, technologiom informatycznym i inżynierii materiałowej oraz zdrowiu publicznemu. Program obejmował również wystąpienia inspirujących gości - dr hab. Sylwii Mrozowskiej, prof. UG, prorektor ds. współpracy i rozwoju UG, dr. hab. inż. Jacka RylaInstytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej PG oraz prof. Tomasza Zdrojewskiego z Zakładu Prewencji i Dydaktyki GUMed GUMed. Z kolei przedstawiciele Biur Projektowych trzech uczelni udzielali informacji związanych z udziałem w zbliżających się konkursach grantowych.

prof. S. Milewski, prorektor ds. nauki PG

Szeroka tematyka spotkań umożliwiła udział w nich naukowcom z różnych dziedzin, a tym samym wymianę wiedzy i kontaktów, które mogą zaprocentować w przyszłości – opowiada prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej. – Science Speed Dating FarU może się zatem przyczynić do znacznego zwiększenia liczby interdyscyplinarnych projektów realizowanych na poszczególnych uczelniach.

Kolejna edycja wydarzenia zaplanowana jest na 29-31 maja, a zakres merytoryczny ma dotyczyć m.in. nowych terapii i leków, zagadnień środowiskowych, a także sektora energetycznego.

Science Speed Dating FarU to jedno z działań realizowanych przez zespół ds. działalności naukowej i ewaluacji dyscyplin, prowadzonego przez prof. Michała Markuszewskiego, prorektora ds. nauki GUMed, pełnomocnika Rektora ds. Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Zespół został powołany jako jedna z trzech grup ekspertów w ramach projektu „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”, a dokładnie zadania pt. „Przygotowanie Uczelni Fahrenheita do utworzenia federacji”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

fot. GREGMAR