Wirtualne spotkanie Rektorów z Ministrem Edukacji i Nauki

Utworzenie Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita to jedno z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii Gdańska i Pomorza. Z wizją rozwoju Związku oraz najbliższymi działaniami w tym zakresie zapoznał się minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który 12 marca br. rozmawiał na ten temat z rektorami: prof. Marcinem Gruchałą (GUMed), prof. Krzysztofem Wilde (PG) i prof. Piotrem Stepnowskim (UG). W spotkaniu uczestniczyły również: dyrektor Związku Uczelni prof. Adriana Zaleska-Medynska oraz Katarzyna Zygmunt, zastępca dyrektor Związku.


 

Utworzenie Związku Uczelni im. Fahrenheita w Gdańsku to ambitne i potrzebne przedsięwzięcie – mówił podczas spotkania online minister Przemysław Czarnek. – Zamierzamy wspierać rektorów GUMed, PG i UG w dążeniu do głównego celu, jakim jest federalizacja najsilniejszych uczelni regionu. Jestem przekonany, że utworzenie Związku i bliska współpraca trzech gdańskich ośrodków akademickich przełoży się na podniesienie jakości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Podczas rozmowy omówiono założenia działalności Związku oraz perspektywy rozwoju uczelni wchodzących w jego skład. Ponadto Minister przekazał wirtualnie na ręce Rektorów czek poświadczający dofinansowanie działalności Związku w wysokości 2,98 mln zł, które udało się pozyskać w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu Wspieranie procesów konsolidacji uczelni realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Jak podkreślił Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, utworzenie Związku Uczelni z największymi ośrodkami akademickimi Pomorza to kolejny ważny krok na drodze do zacieśnienia wieloletniej, pomyślnej współpracy między UG, PG a GUMed.

Jestem przekonany, że wykorzystując intensywniej i bardziej efektywnie wzajemny potencjał, wkrótce z sukcesem będziemy mogli konkurować z najlepszymi uczelniami w Europie i na świecie. Chcemy stworzyć na Pomorzu atrakcyjne miejsce do pracy i studiowania, oferujące naukowcom na każdym etapie kariery zawodowej przyjazne warunki do rozwoju i realizacji własnych aspiracji – zaznaczył prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed.

Plany na rozwój współpracy pomiędzy uczelniami w obrębie Związku są szerokie i wieloaspektowe – dodał prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Naszą najważniejszą, wspólną misją jest budowanie w Gdańsku silnego ośrodka akademickiego. Chcemy wzmacniać relacje z przemysłem i biznesem, budować gospodarczą siłę Pomorza, pomagać w rozwiązywaniu problemów społecznych regionu, a także sprawić, by najzdolniejsi maturzyści i młodzi naukowcy wybierali Gdańsk jako odpowiednie miejsce do studiowania i budowania kariery zawodowej.

Rozmowa z Panem Ministrem pozwala nam założyć, że sposób, w jaki gdańskie uczelnie prowadzą działania konsolidacyjne w ramach Związku Uczelni zyskał nie tylko aprobatę Ministerstwa, ale też wzbudził realne zainteresowanie – mówił prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. – Uważam bowiem, że Związek, który stworzyły nasze uczelnie, będzie projektem modelowym, z którego wzór czerpać będą inne uczelnie w Polsce.

Jesienią 2020 r. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Głównym celem jego powstania jest wspólna budowa czołowej pozycji Gdańska jako ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą, a inicjatorzy utworzenia Związku, czyli rektorzy wymienionych ośrodków akademickich, podkreślali po zawiązaniu współpracy, że Związek otwiera drogę do przyszłej federalizacji najsilniejszych uczelni regionu.

Poprzez wspólne działania moglibyśmy w przyszłości należeć do najsilniejszych ośrodków akademickich w Polsce – mówił przewodniczący Związku prof. Krzysztof Wilde. – Pozwoliłoby nam to na znaczne zwiększenie atrakcyjności i rozpoznawalności akademickiego Gdańska, a także dynamiczny rozwój i skuteczniejsze pozyskiwanie środków finansowych na działalność naukową i dydaktyczną.