Wspólne posiedzenie Rad trzech uczelni

Członkowie Rad GUMed, PG i UG, uczelni członkowskich FarU, obradowali wspólnie 26 maja br. w Sali Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiedzenie miało charakter hybrydowy, a w rozmowach wzięli także udział prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, oraz Piotr Grzelak, zastępca Prezydenta Miasta Gdańska. Gospodarzem wydarzenia był Paweł Orłowski, przewodniczący Rady Uczelni GUMed. Obecni byli również prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki, pełnomocnik Rektora GUMed ds. Uczelni Fahrenheita oraz prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia, p.o. kanclerza.

– Spotykamy się dziś w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, aby mówić o połączonym potencjale trzech gdańskich uczelni – mówił Paweł Orłowski otwierając obrady. – Uczelnie wykonały ogromną pracę i wszyscy liczymy, że nasze wspólne przedsięwzięcie skończy się sukcesem.

Na początku spotkania głos zabrał również prorektor prof. Michał Markuszewski.

– Cieszę się, że ze wspólnych spotkań Rad Uczelni udało nam się uczynić cykl i jestem przekonany, że powinien on trwać dalej – mówił prof. Michał Markuszewski. – Wspaniałą rzeczą jest także to, że władze miasta chcą z nami rozmawiać i być blisko środowiska akademickiego. Ta świadomość dodaje nam skrzydeł.

W trakcie spotkania omówiono szereg tematów dotyczących współpracy pomiędzy największymi ośrodkami akademickimi Gdańska oraz władzami miasta i otoczeniem gospodarczym. Dyrektor FarU prof. Adriana Zaleska-Medynska przedstawiła prezentację pt. Korzyści i wyzwania w procesie konsolidacji gdańskich uczelni, w której przybliżyła założenia i cele trwającego procesu oraz obecny stan jego realizacji.

– Na potencjał 3 uczelni składają się zlokalizowane dość blisko siebie kampusy, liczne zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje, 45 tys. studentów, w tym studenci zagraniczni z ponad 180 krajów, 3800 pracowników naukowych, a także 4 tys. badaczy odwiedzających nas każdego roku. Nasze 3 uczelnie stanowią źródło wiedzy, innowacji i doświadczenia oraz hub kompetencji – przekonywała prof. Adriana Zaleska-Medynska. – Proste połączenie naszych potencjałów plasuje nasze trzy uczelnie na 3 miejscu w Polsce i ok. 560 na świecie.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas obrad był rozwój Gdańska jako ośrodka miejskiego. W poświęconej tej tematyce prezentacji wiceprezydent Piotr Grzelak omówił przyjętą Strategię Rozwoju Miasta – Gdańsk 2030 Plus, a także obecnie opracowywane Programy Rozwoju, w szczególności Program Innowacyjne Miasto.

– W Uczelniach Fahrenheita Miasto widzi jeden z kilku największych potencjałów, porównywalny z EURO 2012 – mówił Piotr Grzelak. – Wzajemne relacje możemy budować przekrojowo, ponadto nie dotyczą one tylko jednego celu. Wiele z elementów stanowiących potencjał i atuty uczelni tworzących FarU znajduje się także w różnego rodzaju programach planowanych i realizowanych przez Miasto.

Wygłoszone prelekcje stały się tematem dyskusji pomiędzy uczestnikami wydarzenia. Rozmawiano przede wszystkim o Programie Rozwoju Innowacyjne Miasto, a zwłaszcza o jego części poświęconej współpracy nauki, administracji i biznesu oraz synergii miasta i Uczelni Fahrenheita. Członkowie Rad Uczelni przyjęli także wspólne stanowisko w sprawie priorytetów, kierunków działania i przedsięwzięć strategicznych zawartych w założeniach Programu.

fot. Jakub Winiewski/GUMed