Wspólne posiedzenie Rad Uczelni w ramach FarU

Podsumowanie ostatniego roku wspólnych działań, przyjęcie apelu dotyczącego wprowadzenia przepisów konsolidacyjnych do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz zaproszenie na 3. Piknik Nauki Fahrenheita - to główne tematy spotkania Rad Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU). Intencją przedstawicieli uczelni tworzących FarU jest dążenie do zacieśnienia współpracy, a w przyszłości utworzenie federacji uczelni, by zwiększyć ich potencjał: nie tylko w zakresie prac badawczych, ale także współpracy z biznesem czy atrakcyjności dla studentów. Tym razem gospodarzem spotkania był Uniwersytet Gdański.

Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK. Po powitaniu uczestników Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski wyraził radość, że w miejscu, w którym na co dzień zapadają decyzje dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Gdańskiego, ma zostać podjęta decyzja strategiczna związana z przyszłością Uczelni Fahrenheita: wspólny apel FarU do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o udrożnienie procesu legislacyjnego w zakresie tworzenia federacji uczelni. Podkreślił, że społeczności wszystkich trzech uczelni dostrzegają zasadność łączenia sił, a ta tendencja została podtrzymana również po wyborach nowych władz rektorskich. - Z inicjatywą stopniowej konsolidacji uczelni utożsamia się coraz więcej osób - zauważył Rektor. Podkreślając wagę obecności społeczności akademickiej w procesie integracji środowiska samorządowego, stwierdził: - Skonsolidowana federacja Uczelni Fahrenheita może odegrać bardzo ważna rolę również w procesie formalnej metropolizacji - i stać się uniwersytetem metropolitalnym.

O działaniach i osiągnięciach związanych z funkcjonowaniem FarU w ciągu minionego roku opowiedziała Dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im Daniela Fahrenheita, prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska. Zwróciła uwagę na atrakcyjną ofertę stypendialną dla zagranicznych studentów, a wśród sukcesów FarU wymieniła udaną drugą edycję Pikniku Fahrenheita, uroczyste otwarcie roku akademickiego czy Dni Jakości FarU, zorganizowane na Politechnice Gdańskiej. Przypomniała także konkursy, takie jak Mistrzowie Współpracy Fahrenheita czy interdyscyplinarny konkurs dla studentów czterech uczelni, zorganizowany we współpracy z Biurem Rozwoju Regionalnego. Podobne przedsięwzięcia cieszą się wśród studentów ogromną popularnością i dają im możliwość uzyskania wartościowych kwalifikacji. Prof. Adriana Zaleska-Medynska wspomniała również o oddolnej inicjatywie Unii Studentów Fahrenheita oraz o zmianach związanych z postępującą konsolidacją uczelni (np. wprowadzeniu nowego systemu bibliotecznego), a także przedstawiła przykłady udanej współpracy z otoczeniem gospodarczym, nowe porozumienia i partnerstwa oraz plany działań Związku na najbliższy czas.

Przedstawiciel  Rady Uczelni GUMed-u Paweł Orłowski dodał, że Związek Uczelni Fahrenheita był zaangażowany w stworzenie opinii do działań zaplanowanych w ramach Gdańskich Programów Rozwoju. Wyraził nadzieję, że jest to początek nowego podejścia do zarządzania miastem. W dyskusji zaproponowano również zwrócenie się do nowo wybranych władz Sopotu i Gdyni, by poznać strategie rozwoju tych miast pod kątem ich przyjazności dla potencjalnych studentów. Prof. Stepnowski zauważył, że w planach nowej Prezydentki Sopotu jest przywrócenie Sopotowi rangi miasta akademickiego. -Mówimy o Gdańsku, ale myślimy o metropolii - stwierdził Rektor.

W dalszej części dyskusji podniesiono problem współpracy środowiska akademickiego z biznesem, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i instytucjonalnym. - Jesteśmy w pułapce różnych celów - zauważyła przedstawicielka Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej Małgorzata Winiarek-Gajewska. Podkreśliła wartość interdyscyplinarnego potencjału Związku Uczelni Fahrenheita, jednocześnie jednak wskazała na rozbieżność priorytetów uczelni i środowiska biznesowego w kontekście ekonomicznym i czasowym oraz konieczność zwiększenia dynamiki w tym zakresie.

Inni uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na kwestię ewaluacji uczelni, zwłaszcza kryterium 3, mówiące o wpływie działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Skuteczna współpraca na linii nauka-biznes mogłaby się okazać korzystna dla obu stron, o ile pokonałoby się trudności związane z rozbieżnymi celami (np. istotnym dla przedsiębiorstw czasem wdrożenia efektów badań w kontekście priorytetów publikacyjnych uczelni). Dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, zaproponowała wypracowanie kompromisowego modelu działania, zakładającego początkową koncentrację na ograniczonej liczbie celów i aktualnie posiadanych zasobach. Wyzwaniem zarówno dla uczelni, jak i sektora przedsiębiorstw jest określenie, w jakim stopniu każda ze stron jest skłonna zaangażować się w działania na rzecz tej drugiej po osiągnięciu własnych celów (na przykład „wysyceniu” kryterium ewaluacyjnego).

Na zakończenie tej części dyskusji Rektor poinformował zebranych, ze przed kilkoma miesiącami Senat UG uchwalił Politykę Przeciwdziałania Konfliktowi Interesów, co zaowocowało lawinowym wzrostem zleceń dla Uniwersytetu. Wyraził również gotowość podzielenia się tym rozwiązaniem z pozostałymi członkami FarU.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie, a następnie przyjęcie propozycji Rad Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita (FarU) dotyczącej wprowadzenia przepisów konsolidacyjnych do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, które mogłyby ułatwić proces federalizacji uczelni - co mogłoby się przełożyć na efektywniejszą realizację wspólnych inicjatyw i celów. Biorąc pod uwagę czas trwania procedur legislacyjnych, jest prawdopodobne, że ustawa mogłaby wejść w życie już jesienią 2024 roku.

Materiał: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz/Zespół Prasowy UG

fot. A. Stocki