Wspólnota „Uczelnie Fahrenheita” ustanowiona

Realizując misję współpracy na rzecz rozwoju potencjału naukowego i umocnienia pozycji Gdańska jako silnego, międzynarodowego ośrodka akademickiego w obszarze badań naukowych i nowoczesnej edukacji, członkowie założyciele Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita podpisali umowę o utworzeniu wspólnoty „Uczelnie Fahrenheita” i współpracy w tworzeniu federacji „Uniwersytet Fahrenheita”. Uroczystość odbyła się 17 marca br. w Dworze Artusa w Gdańsku.

 

P.Sudara_-__porozumienia_FarU_-_018.jpg

od lewej: prof. Marcin Gruchała, prof. Krzysztof Wilde, prof. Piotr Stepnowski

W wydarzeniu udział wzięli rektorzy: prof. Marcin Gruchała (GUMed), prof. Krzysztof Wilde (PG) i prof. Piotr Stepnowski (UG). Obecna była również dyrektor FarU prof. Adriana Zaleska-Medynska wraz ze swoim zastępcą – Katarzyną Zygmunt, która prowadziła uroczystość, jak również przedstawiciele władz samorządowych, które od początku życzliwie wspierały wspólne działania trzech największych uczelni Pomorza. Społecznościom akademickim GUMed, PG i UG towarzyszyli: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz.

Na wstępie przewodniczący Zgromadzenia prof. Krzysztof Wilde poprosił wszystkich o uczczenie minutą ciszy zmarłego poprzedniej nocy prof. Tadeusza Dmochowskiego, dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG. Następnie odczytał listy okolicznościowe, które nadesłali minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Jak podkreślił Minister Edukacji, „bliska współpraca w ramach Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita stwarza skonsolidowanym ośrodkom dogodne warunki konkurowania z najlepszymi europejskimi i światowymi uczelniami. W bezpośredni sposób przekłada się także na podniesienie jakości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego”.

 

P.Sudara_-__porozumienia_FarU_-_036.jpg

– Mój szczególny podziw budzą dotychczasowe działania podejmowane w ramach związkowej współpracy najsilniejszych uczelni regionu. Mam tu na myśli zwłaszcza projekty realizowane w porozumieniu z Pomorską Koleją Metropolitalną oraz Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego, a także zakończony sukcesem debiut na największej konferencji technologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej – Infoshare. Jestem przekonany, że podpisywana dziś umowa otworzy przed gdańskimi uczelniami nowe możliwości i stanie się solidnym fundamentem w procesie budowania silnego ośrodka naukowego – zaznaczył w swoim liście minister Czarnek.

Swoje głębokie poparcie dla szeroko zakrojonej współpracy między Uczelniami Fahrenheita wyraził podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber.

– Dzięki zacieśnienie współpracy, Uczelnie będą miały (…) lepszą możliwość we wdrażaniu nowych form edukacji, a samorządy studentów i doktorantów tych Uczelni łatwiejszą współpracę przy podejmowaniu różnych inicjatyw – podkreślił wiceminister Bromber. – Wierzę, że podejmowane działania w niedalekiej przyszłości doprowadzą do utworzenia pierwszej w naszym kraju federacji uczelni. Pragnę wyrazić przekonanie, że inicjatywa gdańskich Uczelni będzie wzorem dla innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki do zacieśniania współpracy.

Rektor PG prof. Krzysztof Wilde przybliżył zgromadzonym cele i wartości ustanowionej Wspólnoty, wskazując te najistotniejsze.

– Nasza Wspólnota czerpie z gdańskich tradycji akademickich, które korzeniami sięgają czasów patrona Daniela Fahrenheita. Kultywujemy wspólne wartości, takie jak: godność jednostki, równość społeczna, solidarność międzyludzka, tolerancja, równe traktowanie różnorodności oraz włączenie społeczne – tłumaczył rektor Wilde. – Propagując współpracę na rzecz wolności, w tym wolności nauki, pragniemy działać na rzecz poprawy warunków życia obecnych i przyszłych pokoleń.

Następnie głos zabrała prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Uczelni Fahrenheita, która pokrótce przybliżyła główne działania 22 międzyuczelnianych zespołów, powołanych w celu opracowania scenariuszy konsolidacyjnych. Wśród najważniejszych inicjatyw Pani Profesor wymieniła m.in. program stypendialny fundowany przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz oraz współpracę z Pomorską Koleją Metropolitalną w zakresie jej rozbudowy o nową linię łączącą Śródmieście Gdańska z południowymi dzielnicami oraz sąsiadującymi gminami Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo.

 

P.Sudara_-__porozumienia_FarU_-_015.jpg

– Kluczowym elementem w badaniach naukowych jest infrastruktura badawcza, stąd żeby ułatwić zespołom naszych trzech uniwersytetów korzystanie z tego zaplecza, dokonaliśmy inwentaryzacji kluczowej aparatury badawczej. Ważnym przedsięwzięciem jest realizowany właśnie wspólny zakup systemu bibliotecznego, który pozwoli nie tylko na wprowadzenie jednej karty bibliotecznej, ale również na obniżenie kosztów zakupu tego systemu. Trwają prace nad powołaniem międzyuczelnianych studiów podyplomowych. Mają one na celu podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności słuchaczy, które będą służyły mitygacji wpływu działalności człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego efektu cieplarnianego oraz adaptacji miast do zmian klimatu – wyliczała prof. Zaleska-Medynska.

Dyrektor FarU zapowiedziała również najbliższe wydarzenia, w tym majowe obchody Dnia Fahrenheita i piknik Naukowy w Hevelianum, we wrześniu wspólny weekend integracyjny dla studentów I roku połączony z odkrywaniem Gdańska i wreszcie – wspólne uroczyste otwarcie kolejnego roku akademickiego z przemarszem przez miasto.

Na zakończenie słowa do społeczności Uczelni Fahrenheita skierowali goście honorowi uroczystości – Wojewoda, Marszałek i Wiceprezydent Gdańska.

– To inicjatywa ważna nie tylko dla naszego regionu, dla Gdańska, ale i Polski. Potrzebujemy impulsów rozwojowych, takich które dają nam właśnie trzy największe pomorskie uczelnie. (…) My Polacy, mimo różnic, potrafimy się łączyć wokół wspólnych spraw. Tak jest to w przypadku pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy i jej mieszkańców. Podobnie jest w kwestii wyższych uczelni, w sprawach związanych z nauką, edukacją, ideami (…) – mówił wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

 

P.Sudara_-__porozumienia_FarU_-_035.jpg

od lewej: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, rektor PG prof. Krzysztof Wilde, rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, dyrektor FarU prof. Adriana Zaleska-Medynska, rektor UG prof. Piotr Stepnowski, wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz

Jak dodał Marszałek Województwa, tworzenie wspólnoty jest zawsze procesem długotrwałym i tak naprawdę nigdy się nie kończy.

– Kiedy mówimy o wspólnocie, myślimy jednak przede wszystkim o wartościach. Dzisiaj, w obliczu strasznej wojny na Ukrainie, te wartości, na których opierać się ma wspólnota Fahrenheita, nabierają szczególnego znaczenia. Wolność, prawda, solidarność, tolerancja, włączenie społeczne i afirmacja różnorodności. To są wartości, które spajają także naszą pomorską wspólnotę i czynią ją otwartą na potrzebujących – podkreślił marszałek Mieczysław Struk.

Marszałek podziękował również uczelniom i całej pomorskiej wspólnocie akademickiej za szerokie wsparcie udzielone tysiącom uchodźców szukających schronienia z Ukrainy, w szczególności ukraińskim studentom.

– Mam poczucie głębokiej satysfakcji i dumy, że wspólnota Fahrenheita, zanim została formalnie ukonstytuowana, już zdała egzamin na przywiązanie do wartości, które są jej fundamentem – dodał na zakończenie marszałek Struk.

Prezydent miasta Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz reprezentował wiceprezydent Alan Aleksandrowicz.

– Silne uczelnie to silny region i silne miasto. Dziś, kiedy od dwóch lat w zasadzie mierzymy się z pandemią, a teraz z wojną w Ukrainie, tuż za wschodnią granicą, potrzebujemy wspólnoty. Tej wspólnoty w każdym wymiarze, a w szczególności wspólnoty uczelni – powiedział wiceprezydent Aleksandrowicz. – Życzę Państwu przede wszystkim samych sukcesów na drodze do federacji do Uniwersytetu Fahrenheita. Nie tylko tych trzech uczelni, ale również kolejnych, które będą dołączać do wspólnoty.

 

fot. Paweł Sudara/GUMed

 

 Okolicznościowy list od ministra edukacji i nauki P. Czarnka (319 KB)
 Okolicznościowy list od wiceministra zdrowia P. Brombera (267 KB)
 Umowa ramowa FarU (1,07 MB)