Zgromadzenie Uczelni Fahrenheita w GUMed

Pierwsze tegoroczne posiedzenie Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita odbyło się 3 marca 2022 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich uczelni członkowskich FarU: GUMed, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego na czele z rektorami: prof. Marcinem Gruchałą, prof. Krzysztofem Wilde oraz prof. Piotrem Stepnowskim oraz prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Uczelni Fahrenheita wraz z zastępcą Katarzyną Zygmunt. Obecni byli również przewodniczący rad uczelni – prof. Maciej Duszczyk (UG) i Sławomir Halbryt (PG).  W spotkaniu uczestniczył także prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i pełnomocnik Rektora GUMed ds. Związku Uczelni.

Zgromadzenie FarU

na zdjęciu od lewej: prof. Marcin Gruchała, prof. Krzysztof Wilde, prof. Piotr Stepnowski oraz prof. Adriana Zaleska-Medynska

Najważniejszymi tematami poruszonymi podczas rozmów były prezentacje dotychczasowych działań podjętych przez FarU, plany jego promocji w kolejnym roku, wyniki finansowe oraz planowane podpisanie umowy ramowej, która określać będzie przyszły obraz struktury Związku oraz założenia jego współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi.

Omawiająca plan działań promocyjnych FarU na rok 2022 Justyna Borkowska, kierownik Działu Promocji i Biura Prasowego Politechniki Gdańskiej przedstawiła plany dotyczące organizacji szeregu wydarzeń tematycznych. Wśród nich znalazły się m.in. juwenalia, piknik naukowy, Fahrenheit Welcome Week, a także uroczyste otwarcie roku akademickiego 2022/2023. Przewidziano także przygotowanie podcastów naukowych oraz konkursu dla studenckich kół naukowych.

Poświęcona finansom część spotkania dotyczyła przede wszystkim omówienia raportów za rok obrotowy 2020/2021. Wykazały one dobre wyniki finansowe FarU w omawianym okresie. Po ich prezentacji Zgromadzenie Uczelni Fahrenheita podjęło z kolei decyzje dotyczące dalszych sposobów finansowania działalności organizacji w oparciu o środki pochodzące z poszczególnych uczelni członkowskich.

Na zakończenie prof. Adriana Zaleska-Medynska przedstawiła dotychczasowe oraz planowane na najbliższą przyszłość inicjatywy, w które zaangażowane jest FarU. Należą do nich:

  • stypendia Fahrenheita (we współpracy z Prezydent Miasta Gdańska),
  • system udostępniania informacji o kluczowej aparaturze badawczej,
  • konkurs Kolej na Południe (we współpracy z Pomorską Koleją Metropolitalną),
  • organizacja Innovation Days w latach 2022-2025,
  • powołanie Międzyuczelnianego Instytutu ds. Kształtowania Przestrzeni Publicznej,
  • wsparcie badawcze i planistyczne władz samorządowych w tworzeniu uzdrowisk nadmorskich,
  • udział w obchodach Jubileuszu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,
  • modernizacja systemu bibliotecznego,
  •  współpraca biznesowa z różnego rodzaju podmiotami,
  • organizacja studiów podyplomowych.

Posiedzenie Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita jest jednym z najważniejszych wydarzeń kształtujących jego dalszą politykę i funkcjonowanie. Podejmowane w jego trakcie decyzje konsultowane są z przedstawicielami społeczności wszystkich trzech uczelni członkowskich i mają na celu stały rozwój FarU.

fot. Paweł Sudara/GUMed