Interdyscyplinarność, innowacyjność, integracja w trzech konkursach Uczelni Fahrenheita

Jak najlepsze wykorzystanie zasobów i potencjałów trzech uczelni – to najważniejsze zadanie Związku Uczelni Fahrenheita, w którego skład wchodzą Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański. Jednym ze sposobów na realizację tej misji są konkursy, które zostały zorganizowane przez FarU.

 

Konkursy FarU skierowane były zarówno do studentów, doktorantów, jak i pracowników uczelni. Były to: Nagroda Uczelni Fahrenheita, Mistrzowie Współpracy Fahrenheita oraz Kolej na Południe, organizowany wspólnie z Pomorską Koleją Metropolitalną. Wszystkie inicjatywy zgromadziły łącznie 46 zgłoszeń, a pula nagród trzech konkursów wyniosła aż 72 tys. zł.
 

Mistrzowie Współpracy Fahrenheita

To konkurs, do którego zaproszeni zostali członkowie uczelnianych kół naukowych. Głównym przesłaniem przedsięwzięcia było nawiązanie współpracy międzyuczelnianej poprzez realizację wspólnego projektu kół naukowych z przynajmniej dwóch uczelni.

Istota Uczelni Fahrenheita skupiona jest wokół integracji, łączenia, współpracy środowisk naszych gdańskich uczelni Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ta idea nie byłaby nigdy w pełni zrealizowana, gdyby nie uczestniczyli w niej studenci i doktoranci – mówi dr hab. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich GUMed.

Spośród 18 zgłoszeń kapituła konkursowa wybrała trzy projekty, które otrzymały nagrody finansowe. Były to:

 • „Mural Zdrowia Psychicznego” zgłoszony przez Międzywydziałowe Naukowo Artystyczne Koło (UG), Naukowe Turystyczne Koło Studentów Architektury (PG), SKN Interdyscyplinarne Zarządzanie Opieką Zdrowotną (GUMed) oraz ANIMA – Koło Nauk Psychologicznych (UG) - pierwsze miejsce,
 • „ProBe’r” pomysłu Koła Naukowego BIO-MED Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Koła Studentów Biotechnologii z Politechniki Gdańskiej – drugie miejsce,
 • Konferencja „Co dalej?” – projekt przygotowany przez SKN Psychologii (GUMed), SKN Inspiar (UG) oraz KN Inżynierii Dźwięku i Obrazu (PG) – trzecie miejsce.

prof. M. Gruchała, Rektor GUMed, gratuluje zwycięzcom I edycji konkursu Mistrzowie współpracy Fahrenheita

Więcej o zwycięskich projektach można przeczytać na stronie konkursu.

W planach jest druga edycja Mistrzowie Współpracy Fahrenheita, która rozpocznie się w pierwszych tygodniach roku akademickiego 2023/2024.
 

Nagroda Uczelni Fahrenheita

Celem tego konkursu było docenienie innowacyjnych działań, które zostały zrealizowane przez studentów, doktorantów bądź pracowników Uczelni FarU w sferze naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej lub społecznej. Istotne było to, jak inicjatywa oddziałuje na społeczności Uczelni Fahrenheita.

Niezbędnym warunkiem, który musieli spełnić kandydaci do nagrody FarU, była realizacja projektu, który pozwoliłby na jego kontynuację w kolejnych latach.

Do nagrody zgłoszono 10 inicjatyw, spośród których do finału zakwalifikowały się trzy projekty:

 • wystawa: Pionierki. Badaczki. Liderki. Kobiety gdańskiej nauki – organizatorki wystawy otrzymały Nagrodę Uczelni Fahrenheita,
 • bezkontaktowe monitorowanie parametrów życiowych z zastosowaniem obliczeń kwantowych w uczeniu maszynowym – wyróżnienie,
 • cykl wykładów „Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej” – wyróżnienie.

Te interdyscyplinarne i oddolne inicjatywy są świetnym dowodem międzyuczelnianej współpracy – mówi prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Uczelni Fahrenheita. – Nagroda FarU, którą zmierzamy przyznawać co roku, jest specjalnym wyróżnieniem, które ma nie tylko doceniać to, co już zostało zrobione, ale także inspirować do dalszej integracji studentów i pracowników trzech uczelni.

Kolejna edycja Nagrody FarU wystartuje na początku roku 2024. Do konkursu będzie można zgłaszać inicjatywy, które zostały zrealizowane w roku 2023.

 

Kolej na Południe

Konkurs składał się z dwóch etapów. Do pierwszego z nich zaproszeni zostali studenci pierwszego semestru studiów magisterskich na kierunku architektura Politechniki Gdańskiej. W drugim etapie do prac przystąpiły interdyscyplinarne zespoły składające się z przedstawicieli każdej z uczelni tworzących FarU. Taki dobór osób w zespołach projektowych dał możliwość rozwinięcia współpracy międzyuczelnianej, a dla samych studentów była to okazja do poszerzenia swoich kompetencji i holistycznego podejścia do realizacji projektu, zważywszy na szereg aspektów nie tylko z własnego pola specjalizacji.

Celem pierwszej części konkursu. było opracowanie studium architektoniczno-urbanistycznego kolei pasażerskiej na nowej, dopiero planowanej przez pomorski samorząd linii PKM Południe. 

Studenci mieli za zadanie przygotować projekty, które obejmowały nie tylko rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, ale również uwzględniały aspekty społeczne i środowiskowe – wyjaśnia prof. Lucyna Nyka, pani dziekan Wydziału Architektury PG. – Zależało nam na tym, aby opracowania zawierały innowacyjne rozwiązania technologiczne, również te nieodnoszące się wprost do samego transportu, czyli np. efektywność energetyczną. 

Laureaci pierwszego etapu konkursu Kolej na Południe:

 • 1 miejsce: Patrycja Stawska i Małgorzata Maina, praca pt. „Przesiądź się na kulturę”
 • 2 miejsce: Urszula Całusińska i Klaudia Chorobińska, praca pt. „Połączenie”
 • 3 miejsce: Ludmiła Matsisovich i Marta Kloch, praca pt. „Żółta wstążka”

zdjęcie grupowe laureatów I edycji konkursu Kolej na Południe

Wyróżnienia:

 • Natalia Buć, Milena Mroch, praca pt. „Równowaga”,
 • Robert Maskos, Jelizawieta Miakotina, praca pt. „Nowe centrum Orunii Górnej”,
 • Anna Pliszka, Agnieszka Kowalik, praca pt. „Kolej na relację z południem”,
 • Dominika Wodeńko, Sylwester Wilczak, praca pt. „Latający dywan”,
 • Joanna Kreft, Julia Lebioda, praca pt. „Fuzja”.
   

Obejrzyj galerię prac


Drugi etap wyzwania polegał na przygotowaniu szczegółowych koncepcji innowacyjnych rozwiązań środowiskowych, społecznych i gospodarczych dla projektów wyłonionych w pierwszej fazie konkursu.

Laureaci drugiego etapu:

 • pierwsza nagroda: „Przesiądź się na kulturę”, Patrycja Stawska, Małgorzata Maina, Patryk Pliszczyński, Jakub Durawa, Agata Karczewska, Daria Szczygielska,
 • druga nagroda: „Zielony dywan”, Dominika Wodeńko, Sylwester Wilczak, Martyna Sydorów, Sandra Julke, Aleksandra Wojciechowska,
 • trzecia nagroda: „Żółta wstążka”, Liudmila Matsisovich, Marta Kloch, Lion Iwaniuszyn, Julia Balewicz, Wiktoria Kucharek

zdjęcie grupowe uczestników II edycji konkursu Kolej na Południe

Wartością dodaną konkursu jest to, że jego laureaci weszli w dalszą współpracę z Pomorską Koleją Metropolitarną.

Obejrzyj galerię prac 

 

fot. Paweł Sudara/GUMed, GREGMAR