Mikołajkowe Zgromadzenie Uczelni Fahrenheita

6 grudnia br., w Mikołajki, odbyło się ostatnie posiedzenie Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita w 2022 roku. Dyrektorka i wicedyrektorka FarU zostały powołane na kolejne kadencje, a w dalszej części obrad toczyły się dyskusje wokół spraw bieżących.

 

Posiedzenie Zgromadzenia rozpoczęło się od jednogłośnego przyjęcia uchwały dotyczącej powołania prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej na okres dwuletniej kadencji na stanowisku dyrektora FarU. Następnie członkowie Zgromadzenia pozytywnie zaopiniowali powołanie na stanowisko zastępcy dyrektora FarU mgr Katarzyny Zygmunt na dwuletnią kadencję. Głosujący podkreślili istotny wkład dyrekcji w dynamiczny rozwój Uczelni Fahrenheita.

Kontynuacja projektu konsolidacji uczelni

W dalszej części posiedzenia omówione zostały najważniejsze działania bieżące. Prezentacja prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej rozpoczęła się od przedstawienia postępu prac drugiej części projektu „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”, który ponowie jest współfinansowany w ramach POWER ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powołane zostały trzy grupy do prac w zakresie:

  1. Ewaluacji dyscyplin – lider: prof. dr hab. Michał Markuszewski, GUMed
  2. Współpracy bibliotek – lider: Roman Tabisz, Dyrektor Biblioteki UG
  3. Współpracy Centrów Transferu Technologii – lider: Damian Kuźniewski, Dyrektor CTT PG

Opiekę legislacyjną nad pracami projektowymi będzie sprawował zespół legislacyjny, prowadzony przez dr. hab. Mariusza Bogusza, prof. UG.

Następnie przeanalizowana została pierwsza edycja programu stypendialnego i propozycje zmian w regulaminie przyszłorocznego naboru. W kontekście spraw legislacyjnych przedyskutowano kwestię organizacji międzyuczelnianych konferencji oraz tworzenia porozumień pomiędzy kołami naukowymi.

Podsumowania i plany na nadchodzący rok

Istotnym punktem agendy był przegląd terminarza spotkań oraz najważniejszych aktywności w 2023 roku, w tym m.in. Piknik Fahrenheita, zaplanowany na 28 maja 2023 roku czy uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego, które ma być kontynuowane po tegorocznym, pozytywnym przyjęciu inicjatywy przez gdańskie środowisko akademickie.

Nie zabrakło także podsumowań budżetowych oraz promocyjnych. Koordynator ds. promocji FarU, Karolina Sienkiewicz, zaprosiła członków Zgromadzenia do dyskusji nad identyfikacją Uczelni Fahrenheita w budynkach poszczególnych uczelni, której efektem była decyzja o powołaniu międzyuczelnianego zespołu odpowiedzialnego za realizację takiego przedsięwzięcia.

Ostatnią część spotkania poświęcono na podsumowanie działań promocyjnych zrealizowanych w 2022 roku, w tym konkursów („Kolej na Południe” , Mistrzowie współpracy Fahrenheita), inauguracyjnego posiedzenia Konwentu Gospodarczego czy udziału w konferencjach (np. Infoshare).

W posiedzeniu uczestniczyli: prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej,  prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący rad uczelni: Paweł Orłowski (GUMed), prof. UW Maciej Duszczyk (Uniwersytet Gdański), prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki (GUMed) oraz prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Uczelni Fahrenheita wraz z zastępcą, Katarzyną Zygmunt.

fot. Alan Stocki / Zespół Prasowy UG