Utworzenie wspólnoty Uczelni Fahrenheita

Wspieranie ścisłej współpracy jednostek uczestniczących we wdrażaniu nowych form edukacji oraz prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, reprezentowanie interesów jednostek uczestniczących wobec administracji państwowej, samorządowej oraz inicjatyw ustawodawczych, a także stwarzanie warunków uławiających ścisłą współpracę samorządów studentów i doktorantów GUMed, PG i UG to niektóre z proponowanych celów wspólnoty "Uczelnie Fahrenheita". Proponowana treść umowy znajduje się w linku.

Zawarcie kolejnego porozumienia o współpracy ma na celu jednoznaczne wyartykułowanie woli wspólnego działania i integracji trzech uczelni oraz potwierdzenie tej woli poprzez szerokie konsultacje ze społecznościami i interesariuszami każdej uczelni, a także wyraźne oparcie integracji na wspólnych wartościach i celach. Miałaby też zawierać deklarację dotyczącą zamiaru utworzenia w przyszłości federacji uczelni (z zachowaniem autonomii każdego podmiotu), co również miałoby być poparte konsultacjami. Treść umowy będzie poddana konsultacjom ze społecznością akademicką każdej z uczelni.

Z proponowaną treścią porozumienia można się zapoznać poniżej, a dyskusja nad nią odbędzie się podczas listopadowych posiedzeń Senatów GUMed, PG i UG. Władze FarU podkreślają, że każdy przedstawiciel społeczności akademickiej ma możliwość zaproponowania uwag do treści umowy drogą mailową na adres office@faru.edu.pl. Wiadomości można wysyłać do 3 grudnia 2021 r.  

Chęć podpisania umowy ramowej o jej utworzeniu zadeklarowały władze Związku podczas pierwszej z trzech debat pt. Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita, która odbyła się 4 listopada br. na Politechnice Gdańskiej. Umowa ramowa, którą chcą zawrzeć uczelnie wchodzące w skład Związku Uczelni Fahrenheita, miałaby zostać podpisana po zakończeniu trzeciej debaty akademickiej, która odbędzie się 9 grudnia br. na Uniwersytecie Gdańskim. Druga z debat zostanie zorganizowana 18 listopada br. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Formularze rejestracyjne na spotkania dostępne są na stronie FarU.