"Mistrzowie współpracy Fahrenheita"
- konkurs dla kół naukowych

konkurs FarU - grafika

 

Ideą oraz głównym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest realizacja wspólnego projektu kół naukowych z przynajmniej dwóch uczelni – członków Uczelni Fahrenheita. 

 

Celem konkursu jest zachęcenie studentek, studentów, doktorantek i doktorantów zrzeszonych w kołach naukowych Uczelni Fahrenheita do nawiązywania współpracy międzyuczelnianej, a także przybliżenie idei i misji FarU.

W ramach Konkursu można zgłosić projekt w dwóch kategoriach odpowiednio dla projektów o charakterze:

 1. badawczo-naukowym
 2. oddziaływania społecznego

W ramach pierwszej kategorii, tj. projektu o charakterze badawczo-naukowym, można zgłosić projekt w następujących dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych:

 • nauki humanistyczne (archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, studia literackie, kulturoznawstwo i religioznawstwo, studia artystyczne),
 • inżynieria i technologia (architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika, technologia informacyjno-komunikacyjna, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka),
 • nauki medyczne i o zdrowiu (farmakologia i farmacja, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu),
 • nauki rolnicze (leśnictwo, rolnictwo i ogrodnictwo, żywienie i technologia żywności, nauki weterynaryjne, nauki o zwierzętach i rybołówstwo),
 • nauki społeczne (ekonomia i finanse, geografia społeczno-gospodarcza i gospodarka przestrzenna, badania bezpieczeństwa, nauka o komunikacji i mediach, politologia i administracja publiczna, studia zarządzania i jakości, prawo, socjologia, edukacja, prawo kanoniczne, psychologia),
 • nauki przyrodnicze (astronomia, informatyka i informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i pokrewne nauki o środowisku),
 • teologia,
 • sztuka (film i teatr, muzyka, sztuki piękne i konserwacja dzieł sztuki).

W ramach drugiej kategorii, tj. projektu o charakterze oddziaływania społecznego, można zgłosić projekt w następujących obszarach:

 • aktywizacja studenckiego życia kulturalnego lub sportowego, 
 • działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia,
 • działania na rzecz ochrony środowiska,
 • innowacje, nowe technologie,
 • działalność na rzecz środowiska lokalnego,
 • popularyzacja nauki,
 • inne.

Rektorzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, tym samym władze Uczelni Fahrenheita, ufundowali nagrody finansowe na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów realizacji zwycięskich projektów. Pula nagród wynosi 42 tys. zł.

Dla zwycięzców w obu kategoriach przewidziano nagrody finansowe w wysokości:

 1. I miejsce 10 tys. zł
 2. II 7 tys. zł
 3. III 5 tys. zł

W obu kategoriach mogą być również przyznane wyróżniania.

Formularz konkursowy składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera informacje ogólne, gdzie należy podać: tytuł projektu, nazwy kół naukowych składających projekt, dane osobowe kierownika lub kierowniczki projektu (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), skład zespołu realizującego projekt (maksymalnie 10 osób wraz z adresami e-mail), terminy rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz miejsce wykonywania projektu. Konieczne będzie również oznaczenie kategorii konkursowej oraz odpowiednio do kategorii, dziedziny/ dyscypliny naukowej lub obszaru.

W części drugiej należy przedstawić bardziej szczegółowe informacje, w tym:

 • cel projektu,
 • opis i zakres oddziaływania,
 • innowacyjność projektu (typ, krótki opis stanu wiedzy oraz uzasadnienie innowacyjności projektu w stosunku do wskazanego stanu wiedzy),
 • oczekiwane rezultaty.

Kalendarium - II edycja:

 • od 16 października do 17 listopada – przyjmowanie zgłoszeń,
 • od 20 listopada do 4 grudnia – ocena prac, obrady komisji konkursowej,
 • ogłoszenie wyników: uroczyste spotkanie z wręczeniem nagród najpóźniej w dniu 15 grudnia br.

 

Regulamin

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć załączniki: wypełniony harmonogram projektu, budżet projektu, ocenę ryzyk oraz opinię opiekuna koła naukowego, według wzorów znajdujących się poniżej.

 

Harmonogram konkursowego projektu

 

Budżet konkursowego projektu

 

Analiza ryzyk

 

Opinia opiekuna koła naukowego

 

Sprawozdanie z projektu

 

Pytania i odpowiedzi

-----------------------------------------------------------------------------

Wyniki II edycji konkursu

Relacja z gali finałowej 2023

 

„Fahrenheit's Champions of cooperation” photo from the gala of 2nd edition

Zwycięskie projekty II edycji konkursu:

1) Kategoria projektów o charakterze naukowo-badawczym

Badanie wpływu wysiłku wykonywanego podczas turnieju e-sportowego na obciążenie mięśniówki serca – I miejsce
Planowane przedsięwzięcie ma na celu ocenę wpływu wysiłku e-sportowego na stan i organizm topowych zawodników profesjonalnych drużyn e-sportowych, jak również promocję zdrowego stylu życia. 

BrainSync – II miejsce
Projekt obejmuje przeprowadzenie badania aktywności elektrofizjologicznych skupienia i wyższych funkcji mózgu poprzez jednokanałowy interfejs mózg-komputer wśród studentów Uczelni Fahrenheita. Po analizie wyników metoda potencjalnie może zostać wykorzystana w terapii zaburzeń uwagi.

W pogoni za nowym lekiem przeciwgrzybiczym. Partrycyna B vs Amfoterycyna B – III miejsce
Celem projektu jest izolacja oraz zbadanie wpływu światła, temperatury, pH, ultradźwięków, tlenu z powietrza na stabilność potencjalnego leku przeciwgrzybiczego Partrycyny B (ParB), w porównaniu do szeroko stosowanego leku Amfoterycyny B (AmB).

2) Kategoria projektów o charakterze oddziaływania społecznego

Włącz Żółty Wiadukt - I miejsce

Projekt zakłada opracowanie koncepcji Żółtego Wiaduktu dostępnego, przyjaznego i otwartego dla wszystkich na drodze integracji społeczności akademickiej i lokalnych grup społecznych.

Kampania Społeczna „Dziękuję Ci Ciało” - II miejsce

Głównym celem jest zwrócenie uwagi odbiorców na to, co zawdzięczamy organizmowi i jego działaniu, nie ograniczając się do kształtu, masy, kulturowych standardów czy wieku.

Modowe zero waste - III miejsce

Zespół stawia za cel edukowanie oraz zwiększenie świadomości w zakresie wiedzy na temat nadwyżkowej produkcji, dużej ilości wytwarzanych zanieczyszczeń oraz odpadów w biznesie modowym.

-----------------------------------------------------------------------------

Pierwsza edycja:

Relacja z gali finałowej 2022

gala finałowa Mistrzowie współpracy Fahrenheita

Zwycięskie projekty I edycji konkursu:

Mural Zdrowia Psychicznego – I miejsce
Stworzenie muralu z chwytliwym sloganem oraz QR kodem do dedykowanej witryny z informacjami, gdzie szukać pomocy psychologicznej.
Przeczytaj wywiad z zespołem

ProBe’r – II miejsce
Uwarzenie, z wykorzystaniem tradycyjnych metod, piwa bezalkoholowego w stylu berliner weisse, o właściwościach napoju izotonicznego, korzystając przy tym z nowoczesnych odmian drożdży i technik prowadzenia procesu.
Przeczytaj wywiad z zespołem

Konferencja „Co dalej?” – III miejsce
Konferencja zbudowana z wykładów, dyskusji, warsztatów oraz wystaw prac naukowych i artystycznych studentów. Zakres tematów: relacje interpersonalne, ochrona przyrody, kreowanie przyjaznej przestrzeni miejskiej, czym w obecnych czasach jest życie i śmierć. Odpowiedź na nową rzeczywistość.
Przeczytaj wywiad z zespołem